POSLOVNE AKTIVNOSTI
 
Curriculum Vitae

LIČNI PODACI
Ime i Prezime: Vinko (Božidar) Perić
Datum i mesto rođenja: 16.06.1953.g. Kravice/Opravdići, Bratunac, Republika Srpska
Državljanstvo: Republika Srpska (BiH), Srbija
Pol: Muški
Bračno stanje: Slobodan
Adresa: Vojvode Mišića 81, 78.400 Gradiška na Savi, Republika Srpska, (BiH)
Telefon: +387 (0) 51 810-200, +387 (0) 51 810-226
Mob.: +387 (0) 65 512-650, +387 (0) 65 523-370
Fax.: +387 (0) 51 810-208
E-mail : vinko@vikom.tv; predsjednik@upprs.biz; predsjednik@snsrs.org; kabinet@vladars.org
Web: www.vikom.tv; www.vinkoperic.com; www.akademic-prof-dr-vinko-peric; www.cnnrs.com; www.upprs.biz; www.snsrs.org; www.vladars.org

RADNO I POSLOVNO ISKUSTVO
2014. Hostel "MOSKVA", Gradiška, Republika Srpska (BiH)
2013. Pomoćnik direktora i šef Kancelarije za Republiku Srpsku, Beograd, "Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti CESNA B", Beograd, Srbija.
2013. Osnivač i prokurista (III program) TV stanice „VIKOM-Music" Gradiška, na Savi, Republika Srpska.
2013. Osnivač i prokurista Radio stanice „BL PLAVI 2013" d.o.o. Banja Luka, R. Srpska.
2013. Idejni tvorac, osnivač i prokurista. Emitovanje TV programa „CNN" d.o.o. Gradiška, R. Srpska.
2011. Idejni tvorac, tekstopisac, aranžman, muzički pokret „Izvorinke". Studijska produkcija. Izdavanje i štampanje CD&DVD. Varijacije na poznate teme. „VIKOM RTV" Banja Luka, Republika Srpska.
2008. Tvorac, osnivač i prokurista. Proizvodnja TV programa „Centralne Nacionalne Novosti" d.o.o. Gradiška, Republika Srpska.
2007. "Osnivač i direktor. Satelitska TV ,cijeli svet, „VIKOM TV“ d.o.o. Banja Luka, Republika Srpska. 
2006. Osnivač i direktor. Internetska televizija.“ VIKOM TV“ d.o.o. Banja Luka. Republika Srpska.
2005. "Osnivač i direktor. Međunarodni pres centar Gradiška. „VIKOM RTV“ d.o.o. Banja Luka, RS. 
2004. "Idejni tvorac, osnivač i  direktor. TV Scensko-muzička zabavna. Ženski orkestar „VIKOMICE“. „VIKOM RTV“ B.Luka, RS.
2003. "Tvorac, osnivač i prokurista. Prizvodnja i emitovanje RTV programa.  Radio i Televizija „VIKOM PLUS“ d.o.o. Šabac, Srbija.
2001. Osnivač, suvlasnik i član Skupštine. Privatizacioni investicioni fond PIF „Privrednik“  A.D. BL. RS.  
2001. Osnivač i Predsednik. Poslovni klub VIKOM, (UPP RS), Gradiška, Republika Srpska.
2000. "Osnivač i mendžer. Internetski Radio. „VIKOM RTV“ d.o.o. Banja Luka, Republika Srpska.
1999. "Konsultant za marketing, ECPD, Evropski centar za Mir i razvoj, Univerziteta za Mir i razvoj Ujedinjenih Nacija, Bgd., Srbija
1997. "Tvorac, osnivač i direktor. Proizvodnja i emitovanje RTV programa. „VIKOM RTV“ d.o.o. Gradiška-Banja Luka, R. Srpska.
1995. Tvorac, osniva&269; i prokurista. Radio i Televizija „VICOM“ d.o.o. Šabac, Srbija.
1992. Osnivač i direktor. Izdavačko-grafička delatnost. „VICOM“ d.o.o. Gradiška, SFRJ.
1991. Osnivač i Član Skupštine. Osiguranje imovine i lica. „CROATIA“ D.D. Zagreb, SR Hrvatska.
1991. Osnivač, suvlasnik i Član Upravnog odbora. Osiguranje imovine i lica „KOSIG-DUNAV“ A.D. BL.
1991. Osnivač, suvlasnik i član Skupštine.“AGROPROM“ BANKA A.D. B. Luka, SFRJ.
1991. Osnivač i menadžer. Štamparija. „VICOMGRAF“ d.o.o. B. Gradiška, SFRJ.
1991. Osnivač i menadžer. Građevinsko preduzeće. „VICOMGRAD“ d.o.o. B. Grad. SFRJ.
1991. Osnivač i menadžer. Kompijuteri, elektronika, tehnika. „VICOMELEKTRONIK“ d.o.o. Grad. SFRJ.
1991. Osnivač i menadžer. Računovodstveno-knjigovodsvene usluge. „VICOMBIRO“ d.o.o. Grad. SFRJ.
1991. Osnivač i menadžer. Građevinska arhitektura i dizajn. „VICOMDESIGN“ d.o.o. Banja Luka, SFRJ.
1991. "Osnivač i menadžer. Galvanizacija i montaža.  „VICOMHEM“ d.o.o. B. Gradiška, SFRJ.
1989. Tvorac, osnivač i Predsednik Ko. Prizvodnja, trgovina Uvoz-izvoz. Hold. Ko. „VICOM“, B.G.SFRJ.
1987. "Vlasnik i direktor. „WICOM“ Eksport-Inport GmBH, BEČ, Austrija, EU.
1986. "Direktor poslovnog centra Gradiška. Trgovina školskog i kanc.pribora SOUR „Veselin Masleša“ Sarajevo KTRO „PROMET“ Banja Luka, SFRJ.
1981. Prvi privatni lični biznis.  Rešenje br: 04/2-351-45/81 od 14.maj 1981., Opštinski sekretarijat za privredu i finansije SO-e Bosanska Gradiška,  SR BiH.
1979. Elektroničar u računskom centru. Prehrambena industrija.  AIPK RO „LEVITA“ B.Gradiška, SFRJ.
1972. "Šef „EI“ tehničkog servisa Gradiška. Rukovođenje servisom i popravka TV, radio prijemnika i svih elektronskih i telekomunikacionih uređaja. „Elektronska Industrija“ Niš-PSM Beograd, SFRJ. 

OBRAZOVANJE
2013. Docent za užu naučnu oblast - Bezbednost u medijima i komunikacijama, 21.10.2013. Internacionalni univerzitet" Brčko, Distrikt-Brčko, RS, BiH.
2013. Doktor nauka, - Doktor Bezbednosti, Doktorska disertacija Mediji i Komunikacije u funkciji zaštite i unapređenja ekološke bezbednosti", Internacionalni univerzitet Brčko-Distrikt, 15.07.2013. Brčko, RS, (BiH).  
2011. Akademik, Redovni član, SKAIN, “Srpska kraljevska asocijacija Akademika inovatora i naučnika” Srbije. No: 46/6, 21.07.2011. Beograd, Srbija.
2010. Akademik, Ruska međunarodna Akademija „International ACADEMY of authors OF SCIENTIEIC DISKOVERIES AND INVENTIONS“. No: 1220,  25.11.2010.
2002. Magistar nauka Opšteg menadžmenta, Diploma 782/02 od: 31.10.2002., "Model televizijskih lokalnih stanica u tržišnim uslovima", Univerzitet za Mir i razvoj Ujedinjenih Nacija, ECPD Evropski centar za mir i razvoj Pariz, Beograd, Srbija.
2002. Radio-operater na am. Radio stanicama, T94PV- KAT „B“ CEPT „1“.Ovlaštenje br: 01-15/2728 od: 19.11.1999. Asocijacija radio-amatera Bosne i Hercegovine. Sarajevo BiH.
2001. TNS1 - “Postati treća neutralna strana, Canadian Institute for Conflict Resolution Institut canadien pour la resolutin des conflits - Banja Luka, Republika Srpska, BiH.
2001. TNS 2 - „Usavršavanje vođenja postupka u grupi, TNS2, Canadian Institute for Conflict Resolution Institut canadien pour la resolutin des conflits, Banja Luka, Republika Srpska, BiH.
1994. Student, Međunarodni postdiplomski studij za menadžment ECPD/UN, Novi Sad, Srbija, SRJ.
1994. Aktivno poznavanje nemačkog jezika, br: 53/94 od: 29.12.1994. Radnički univerzitet Banja Luka, RS.
1992. Radio-operator na am. Radio stanicama, B,C,D,E i F kategorije“.Ovlaštenje br: 0001-12 od: 04.07.1997. Savez Radio amatera Republike Srpske, Banja Luka, RS.
1986. Mašinski inženjer, Diploma br: 0-2-77-514 od: 28.03.1987. Univerzitet „Đuro Pucar Stari“ B.Luka, SFRJ.
1986. Konobar, Svedočanstvo 363-117/86 460/IX od: 25.06.1986., Centar za usmereno obrazovanje i vaspitanje „Esad Midžić“ Prijedor, SFRJ.
1986. Prodavač, Svedočanstvo 1170-833/85, 325/VIII od 20.01.1986. Centar za usmereno obrazovanje i vaspitanje „Esad Midžić“ Prijedor, SFRJ.
1980. Elektroničar za računarske sisteme Robotron, Diploma od: 07.11.1980. Školski centar Istočnog Bloka, VEB Kombinat Robotron, Berlin, DDR.
1977. VKV RTV mehaničar, Uvjerenje Br: 16/388 od: 28 lipanj 1977. "Srednjoškolski centar za stručno obrazovanje kadrova", N.Gradiška, SR Hrvatska, SFRJ.
1973. Serviser termoakumulacionih peći, Centar za obrazovanje kadrova u industriji Magnohrom, Kraljevo, YU.
1971. Vozač” A,B,C Kategorije. SUP Šabac, Srbija.
1971. TV mehaničar“ Svedočanstvo 989/1540/71 od: 21.VI 1971. ŠUP "Kosta Abrašević", Šabac, SR Srbija.
1969. Radio-operator na am. Radio stanicama, IV klase. Savez Radioamatera Srbije, YU1HQR Šabac,  Srbija, YU.
1968. Osnovna škola“ Svedočanstvo br: 8/18 od: 1968. "Laza K. Lazarević", Šabac, SR Srbija, SFRJ.

OBJAVLJENI NAUČNI I STRUČNI RADOVI
2014. S. Čanak., V.Perić., S. Stefanov., M.Badić., “ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MODELS FOR ASSESSMENT OF ECONOMIC EFFECTS OF INTENSIVE CARP PRODUCTION”, 4th International Conference “Economics and Management-Based on New Tehnologies” EmoNT 2014., Zbornik radova (162-171) CIP 005(082) 658.8(082) 005.591.6(082) 007:004(082) 330.322(082) 658(082) ISBN 978-86-6075 -045-9 COBISS.SR-ID 201458444, 12-15 June 2014., Vrnjačka Banja, Serbija        
2014. V. Perić., R. Alić., R. Biočanin., “Toksični efekti žive usljed ekološke i profesionalne ekspozicije”, V međunarodno savjetovanje “Savremeni trendovi u saobraćaju, logistici i ekologiji u funkciji održivog razvoja” Internacionalni univerzitet Travnik fakultet prometnih znanosti sveučilišta Zagreb, Zbornik radova ISSN 2232 -8807, (590-596), Maj 2014. Vlašić, Travnik, FbiH, (BiH).
2014. V. Perić., R. Biočanin., “Medijska slika svetskog poretka i neophodnost srpskog pijemontizama”, 4.SKAIN-ov “Internacionalni simpozijum inovacionih istraživanja SINOVIS-2014”, Knj. radova ISBN 978-86-88965-05-7, COBISS.SR-ID 198469644, CIP 001.895(082) str. (289-301), 11-12. April 2014., Beograd, Srbija.  
2014. R. Biočanin., V. Perić., S. Hajdarpašić., M. Badić., S. Dimitrijević., Lj. Amidžić., „Ekološko obrazovanje i jačanje svesti u školama i fakultetima Novog Pazara i okruženja u funkciji zdravlja životnog ambijentai i održivog razvoja”, Prvi međunarodni naučni skup “Obrazovanje i društveni razvoj sa akcentom na Novi Pazar i okolinu”, 28.-29., Mart 2014., Novi Pazar, Srbija.
2013. Perić V., Biočanin R., Gibača S., Tešić M., „Razvijanje komunikacione kompetentnosti u visoko-školskim ustanovama“, Naučno-stručni časopis „PRIMUS“ - ISSN 1986-59140, Br:5/2013, (73-82) UDK 378.014.3, DOI 10.7251/PRISR1305073P, Gradiška, na Savi, Republika Srpska, (BiH).
2013. Perić V., Biočanin R., Habibović M., „Ekološko obrazovanje u visokoškolskim ustanovama u funkciji unapređenja životnog ambijenta“, Prva nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem „Menadžment sport i turizam“ MASTA 2013., (199-207), 20-21 Decembar 2013., Banja Luka, Republika Srpska, (BiH).
2013. Perić V., Producent, Dokumentarni film "SRPSKI PIJEMONT", Prva međunarodna naučna Konferencija II i III NVO sektora, Film iz serije „VREME, LJUDI, DOKUMENTI“ Br: 100-III-2013., Produkcija VIKOM RTV d.o.o., B.L., RS.
2013. Perić V. „Neophodnost povezivanja Srpskog nacionalnog korpusa" - Uvodno izlaganje, Prva Međunarodna naučna Konferencija 2. i 3. NVO sektora Republike Srpske i Srbije, UPP RS, ECD, CESNA B, 30.11.2013. Gradiška, na Savi, Republika Srpska, (BiH).
2013. Perić V. Producent, Dokumentarni film „II - Naučni Inicijativni odbor“ iz serije "Vreme-ljudi-dokumenti" br: DVD 100-II-2013. Produkcija VIKOM RTV d.o.o. Gradiška, na Savi, Republika Srpska, (BiH).
2013. Stefanov S., Biočanin R., Peric V.  „CANCEROUS SUBSTANCES - PUBLIC INFORMATION INTHEENVIRONMENT“, SED 2013, Šesta Internacionalna konferencija SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT,  ISBN 978-86-83573-39-4, CIP 62 (082)(0.034.2) 502.131.1 (082) (0.034.2) 005.6 (082) (0.034.2), 04-05. X 2013., Užice, Srbija. (na engleskom).
2013.

Perić V., Biočanin R., Gibača S., Producent, Dokumentarni film „„Morbiditet nacija kao posledica eko-devastacija i pada nataliteta“, Br: 012A/2013, Serija „VREME, LJUDI, DOKUMENTI“, Produkcija VIKOM RTV d.o.o., Gradiška, na Savi, Republika Srpska.

2013. Perić V., Biočanin R., Gibača S., „Morbiditet nacija kao posledica eko-devastacija i pada nataliteta“,Sedamnaesto savjetovanjeSQM-2013, 23-25 Septembar, Hotel „Palma“ Tivat, C. Gora.
2013. Perić V., Producent, Dokumentarni film „Govor mržnje i političke kontraverze u BiH“, Br: 050/2013, Serija „VREME,LJUDI, DOKUMENTI“, Produkcija VIKOM RTV, Gradiška, R.S.
2013. Perić V., Biočanin R., Jakovljević D., „Govor mržnje i političke kontraverze u BiH“, Međunarodni naučni skup, 19.Oktobar 2013 Hotel Bosna, Banja Luka, RS, BiH.
2013. Perić V., Mekić S., Popović H., Badić M., Biočanin R., „BIOLOGICAL EFFECTS OF IONIZING RADIATION AND PROTECTION MEASURES IN THE LIVING ENVIRONMENT„, XIII Međunarodna konferencija RaDMI 2013,(495-510) Zbornik radova CIP 621(082) 621:004(082) 005.6:621(082) ISBN 978-86-6075-042-8, Kopaonik 12-15 Septembar 2013., Kopaonik, Srbija.
2013. Perić V. „Mediji i komunikacije u funkciji unapređenja ekološke bezbednosti i održivog razvoja„ (1-265) „Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti Beograd„ Edicija „Naučna monografija„, CIP 574(031) 402/504(031), ISBN 978-842053-23-18.
2013. Perić V. „Uloga medija u Balkanskom izazovu„, Međunarodni naučni skup na temu „BALKANSKO RASKRŠĆE" , EDC, Skupština Republike Srpske, 30.05.2013, Banja Luka, RS.
2013. Perić V., Peoducent, Dokumentarni film „RS-raskršće - Istok&Zapad„ No: 052/2013. serija „Vreme ljudi, dokumenti„, Produkcija VIKOM RTV, RS, BiH.
2013. Perić V. „Mediji i komunikacije u funkciji zaštite i unapređenja ekološke bezbjednosti„, (1-265), Doktorska disertacija, Internacionalni univerzitet u Brčkom, Distrikt Brčko, 15.07.2013. (Odbrana Doktorske disertacije VIDEO)
2013. Biočanin R., Perić V. Terzić N., „Ekološka bezbednost u sportu„ 11. Međunarodna naučno stručna konferencija, Federacija sportskih pedagoga Makedonije, 19-20 April 2013., Veles, Makedonija.
2013. Perić V. Gibača S. Terzić N. „Bioindikatori životne sredine u funkciji kvaliteta ekološkog turizma„, Prva Međunarodna konferencija o turizmu „Savremeni trendovi u razvoju turizma„. (464-478) Zbornik radova ISSN 2232-8807, 28/29 Mart 2013. Hotel „Pahuljica„ Vlašić, Travnik FBiH, BiH.
2013. Tešić M, Perić V, Badić M, Biočanin I. „Ekološki kriminalitet kao alergijski sindrom (ne) održivog razvoja i njegovo suzbijanje„, (149-159). Naučno-stručni časopis ISSN 2303-4424 „PHARM-HEALTH„, Br.1, Farmaceutsko-zdrastveni fakultet Travnik, BiH.
2012. Perić V. Producent,  Dokumentarni film „Omladina i prevencija“, Br: 039/2012., Serija „VREME, LJUDI, DOKUMENTI“, VIKOM RTV, Banja Luka, RS.
2012. Biočanin R., Bakić R., Perić V., „Koridor 10 u koncepciji održivog razvoja u očuvanja životne sredine„, Naučno stručni časopis SVAROG 3, NUBL Banja Luka, R.S.
2012. Perić V., Biočanin R., Habibović M., Badić M. „Mladi u lokalnoj zajednici između neracionalnog korištenja slobodnog vremena izlaska iz krize„, Međunarodni naučni skup „Omladina i prevencija društveno štetnog ponašanja-tradicija i savremeni izazovi u RS i BiH„, (83-108) UDPUP&EDC,11.-12. Decembar 2012, UDK 316.7:379.8.093-053.6 Dokumentarni film „Vreme i dokumenti„ VIKOM RTV br: 039/2012. BL, Republika Srpska.
2012. Perić V., Hamidović Dž. „ISO standardi u zaštiti životne sredine„ (149-169), Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, „ZLATNO ZRNO ŠUMADIJE„, 29-30.VII 2012. Rača Kragujevačka, Srbija CIP 502/504(082) 613(082) 338.43(497.1) (082), ISBN 978-86-85985-21-8, COBISS.SR-ID 192550668.
2012. Perić V., „Varijacije na poznate teme-IZVORINKE„ (457-472), I Svesrpski simpozijum Srpske duhovne i ekološke vrednosti SDEV 2012, „SKAIN„, 22-23.06.2012., K.C. Kruševac, Srbija. ISBN 978-86-88965-01-9, COBISS.SR-ID 191648012.
2011. Perić V.  “Izvorinke I”, Producent, tekstopisac, aranžman, CD&DVD No: 001/2011. serija “VREME LJUDI, DOKUMENTI”, Produkcija “VIKOM RTV” d.o.o. Gradiška, RS, BiH.
2011. Biočanin R., Bakić R., Perić V., “Koridor 10 u koncepciji održivog razvoja i očuvanja životne sredine”, UDK 316.42:625.711.1, (59-78), Naučno-stručni časopis za društvene i prirodne nauke SVAROG 3, ISSN 1986-8588 UDK 3+5, Novembar 2011., NUBL Banja Luka, Republika Srpska.
2011. Perić V., Biočanin R. Badić M. „Management technologies in development communication competence integrated university„, Konference internationale „EmoNT-2011„, 11-13. jun 2011, Kladovo, Srbija.
2011. Perić V., „Informacione tehnologije u funkciji ekološkog i održivog razvoja„ (377-395) I internacionalni simpozijum naučnika i inovatora „SINOVIS-2011„, SKAIN, 27-28. XI 2011. Palata Srbije Beograd, Srbija, ISBN 978-86-88965-0-2 CIP 330 (032).
2005. Perić V. „Motivisanost vlasti je spiritus movens procesa transformacije„ (04-06), BUSINESS INFO Br: 04, Asocijacija poslodavaca BiH, Sarajevo, FBiH, Reš. Min.04-15-5416/04.
2005. Perić V., „Katalizatori tranzicionih promjena„ (14-16), BUSINESS INFO, Br:03, Asocijacija poslodavaca BiH, Sarajevo, FBiH, Rešenje Ministarstva br: 04-15-5416/04.
2004. Perić V., „Liderski predstavnik svih poslodavaca„ (06), BUSINESS INFO, Br: 01, AP BiH, Sarajevo, FBiH.
2002. Perić V., „Model lokalnih TV stanica u tržišnim uslovima„, Dana 31.10.2002. odbranjen magistarski rad, ECPD, Beograd, Srbija.
2001. Perić V. „Preduzetnici-sigurna budućnost" Centar za geostrateška istraživanja DEFENDOLOGIJA BL. RS,UDK 334.722.
2000. Perić V., „Moramo odbaciti sve socijalističke zablude„ (53-54), Business press br: 12. B. Luka, RS Reš.min.: 01-1256-1/99.
2000. Perić V., "Entrepreneurship a road to a secure future - Preduzetništvo-put u sigurnu budućnost" (09-14) Business press br: 7. B. Luka, RS, Reš.min.: 01-1256-1/99. (Englesko-Srpska verzija)
1999. Perić V.„The private owners have chosen their way„ Business press br:3. BL. RS, Reš.min.: 01-1256-1/99.
1995. Perić V. Obradović D., Perišić B., Hajduković M.,"An Approach to information System design"(Pristup projektovanju informacionog sistema) „IFAC„, Urednik: Ditrich Brand (63-67)V svetski Simpozium informacionih tehnologija. Berlin, Nemačka.

UČEŠĆE U NAUČNO-STRUČNIM KONFERENCIJAMA, SEMINARIMA, SKUPOVIMA, OKRUGLIM STOLOVIMA
2014. 4th Internacional Conference „Economics and Management-Based on New Technologies“ EMoNT 2014, 12-15 June 2014., Vrnjačka Banja, Srbija.
2014. Prvi međunarodni naučni skup „Obrazovanje i društveni razvoj sa akcentom na Novi Pazar i okoliku“, Centar za nove tehnologije i održivi razvoj, 28.-29., mart 2014., Novi Pazar, Srbija.
2013. MASTA-2013 - „Menadžment, sport i turizam“, Prva nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, 20-21 Decembar 2013., Banja Luka, Republika Srpska.
2013. „Prva Međunarodna naučna Konferencija 2. i 3. NVO sektora Republike Srpske i Srbije“, Predsednik Organizatcionog odbora, UPP RS, ECD, CESNA B, 30.11.2013. Gradiška, RS, BiH.
2013. Međunarodni okrugli sto, „Naučno-inovativni zahtevi u savremenom društvu“, 03.11.2013. Kabinet Srpske vlade u seni, poslovna zgrada VIKOM, Gradiška, Republika Srpska. 
2013. ”3rd World Conference on Physico Chemical Methods in Drug Discoveri and Development”,22-26 Septembar 2013., Dubrovnik, Hrvatska.
2013. SED 2013. “SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT“, Šesta Internacionalna konferencija ISBN 978-86-83573-39-4, CIP 62 (082) (0.034.2) 502.131.1 (082) (0.034.2) 005.6 (082) (0.034.2), 04-05. X 2013., Užice, Srbija.
2013. ”SQM 2013”. Sedamnaesto savetovanje sa međunarodnim učešćem, Univerzitet Crne Gore&Društvo za kvalitet CG&Privredna komora CG, Hotel Palma-Tivat, 23-25.09.2013. Crna Gora.
2013. “RaDMI 2013”, “Research and Development in Mechanical Industry”, XIII Međunarodna konferencija, CIP 621(082) 621:004(082) 005.6:621(082) ISBN 978-86-6075-042-8, Kopaonik 12-15 Septembar 2013., Kopaonik, Srbija.
2013. “BALKANSKO - RASKRŠĆE”, Međunarodni naučni skup na temu EDC, Skupština Republike Srpske, Odbor za bezbednost, 30.05.2013, Banja Luka, Republika Srpska.
2013. “SINOVIS - 2013”, Treći simpozijum inovacionih istraživanja, SKAIN&Opština ZEMUN, 25. maj 2013. Zemun, Srbija, ISBN 978-86-88965-04-0
2013. “11. međunarodna naučno stručna konferencija”, Federacija sportskih pedagoga Republike Makedonije, 19-20 April 2013. Lake Mladost ,Veles, Makedonija.
2013. ”Savremeni trendovi u razvoju turizma”, I Međunarodna konferencija o turizmu, Internacionalni univerzitet Travnik, 28-29. Mart 2013., Hotel ”Pahuljica” Vlašić, FBiH, BiH.
2012. ”SDEV - 2012”, I Svesrpski simpozijum srpske duhovne i ekološke vrednosti, SKAIN, ISBN 978-86-88965-01-9, COBISS.SR-ID 191648012., 22-23. VI 2012. Kruševac, SRB
2012. ”Uloga medija u BiH u procesu EU integracija”. EU AWARENESS II PROJECT FUNDED BY THE EUROPEAN UNION. Banja Luka, Republika Srpska.
2012. “Omladina i prevencija društveno štetnog ponašanja-tradicija i savremeni izazovi u RS i BiH”, Međunarodni naučni skup, UDPUP&EDC, 12.-13. Decembar 2012., Hotel Bosna, Banja Luka, Republika Srpska.
2012. „Zlatno zrno Šumadije“, Naučno-stručna Konferencija sa međunarodnim učešćem, 29-30.VII 2012. Rača Kragujevačka, Srbija CIP 502/504(082) 613(082) 338.43(497.1) (082), ISBN 978-86-85985-21-8, COBISS.SR -ID 192550668.
2012. ”Povezivanje kreatora politike i medija” Direkcija za Evropske integracije u BiH. B. Luka, Republika Srpska.
2011. ”Bezbednost u postmodernom ambijentu”, Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti Beograd, Međunarodni naučno-stručni okrugli sto “Zlatno zrno šumadije”, 29-30.VII 2012. Rača Kragujevačka, Srbija.
2011. ”SINOVIS-2011” I Simpozijum inovacionih istraživanja SKAIN 27-28.IX 2011. Palata Srbije Beograd Srbija
2011. ”Finansijska pomoć EU namjenjena BiH”, EUIC, Banja Luka, RS, BiH.
2008. “Strategija prelaska na digitalno emitovanje u BiH”, DTT FORUM, RAK BiH, Sarajevo, FBiH.
2007. ”Razvoj konsultantskog tržišta za MSP u BiH”, GTZ&Swiss Agency for Development and Cooperation SDC&PK RS, Banja Luka, Republika Srpska.
2007. ”Kodeks za emitovanje RTV programa u BiH”, Regulatorna Agencija za Komunikacije BiH, B.L. R. Srpska.
2007. “Ograničavanje emisija elektromagnetnog zračenja”, Regulatorna Agencija za Komunikacije BiH, Hotel Vidović, Banja Luka, Republika Srpska, (BiH).
2006. “Stanje u medijima u RS i FBiH i novinarsko organizovanje”, UMN RS&Fridrich Ebert Stiftung, B.L., RS.
2006. “Dijalog i partnerstvo na pitanjima lokalnog ekonomskog razvoja” OSCE&OEBS, Gradiška,RS
2006. “Reforma penzionog sistema u RS”, Narodna Skupština RS&IRI, Banja Luka, RS, BiH.
2006. “Mjere ekonomske politike BiH za 2006.”, Međunarodni poslovni forum, Mrakovica, RS
2006. “Za Srbiju bez straha” Udruženje industrijalaca i preduzetnika SCG, Beograd, Sava Centar,SCG
2005. “Korporativno upravljanje u BiH”, PK BiH&Konrad-Adenauer-Stiftung, Gradiška, RS, BiH.
2005. ”Evaluation and Menagement of Intellecual Property Assets” CARDS - Regional IPR Project, Beograd,Srbija
2005. “Uspostavljanje Ekoomsko-socijalnog vijeća/savjeta na državnom nivou BiH”, ILO, Minstarstvo civilnih poslova BiH, Sarajevo, BiH.
2005. "Razvoj privrednog sistema RS kroz saradnju sa italijanskom regijom Friuli Venecija Đulija", Pr.GIER, RS.
2005. “U susret porezu na dodanu vrednost”, APBiH& Konrad-Adenauer-Stiftung, Sarajevo, FBiH
2005. “Reforma visokoškolskog obrazovanja u RS i BiH u svijetlu Bolonjske deklaracije sa težištem na reformu visokog policijskog obrazovanja“, Univerzitet u Banja Luci - Centar za geostrateška istraživanja, B.L.,RS.
2004. “BiH i WTO - posljedice za domaće biznise“, Savez poslodavaca RS, Banja Luka, RS, BiH.
2004. “Project Management“ OHR, Neum, FBiH, BiH.
2004. “Time Management“, OHR, Neum, FBiH, BiH.
2004. “Razvoj domaće proizvodnje kao motor Evropskih integracija“, Nemačka ambasada u BiH & 2003. Konrad Adenauer fondacija, B.L. RS.
2003. “Struktura naknade za emitovanje RTV programa”, Regionalni savjetodavni odbor RAK BiH, Hotel “Bosna”, Banja Luka, Republika Srpska, (BiH).
2003. ”Smanjenje poslovnog rizika korištenjem usluge LRC kreditnog biroa”, OHR, Pr. komora, LRC, B. Luka, RS.
2003. ”II Ekonomski forum sjeverozapadnog dijela BiH”, RDA&Evropska Komisija, Prijedor, RS
2002. ”Škola kvaliteta 2002. godine”, ”INTERKVALITY” Novi Sad,Gradiška, RS, BiH.
2002. ”Analiza stanja socijalnog dijaloga u RS i BiH”, TALDI, 01.08.2002. Banja Luka, RS, BiH.
2002. "Izrada dijagrama toka i dokumenata sistema kvaliteta", “INTERKVALITY” Novi Sad, Gradiška, RS, BiH.
2002. ”Strategija upravljanja kvalitetom ISO9001:2000”, ”INTERKVALITY” Novi Sad, Gradiška, R. Srpska.
2002. ”Ekonomija izmedu teorije i prakse BiH na putu ka EU”, The World Bank & Konrad-Adenauer Stiftung, Sarajevo, FBiH, BiH.
2002. ”Implementacija standarda Vijeća Evrope u polju emitovanja u BiH”, VIJEĆE EVROPE&CRA, Sarajevo, 15.11.2002., FBiH, BiH.
2002. ”U susret Ustavnim promenama” NVO ”Udruženje defendologa” R. Srpske & ”Forum NVO” Regije BL. RS
2002. ”Korporativno upravljanje”, ABA-CELLI American Bar Association-Central European and Euraslan Law Initiative, Laktaši, RS, BiH.
2002. ”Odnos medija i vojske u demokr. društvu”, Centar za sigurnosne studije BiH&Centar za geostrateška istraživanja RS,Banja Luka, Republika Srpska.
2002. ”Odbrambena i bezbjedonosna politika RS i BiH u svjetlu Dejtonskog mirovnog sporazuma”, Centar za geostrateška istraživanja Univerziteta u Banjaluci&Forum NVO Banja Luka, Prijedor, Republika Srpska, BiH.
2002. ”Socijalni sector”, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, B. Luka, Republika Srpska, BiH.
2002. ”EU integracije i preduzetnička klima”, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, B.L. RS.
2002. ”Mediji i demokratija”, IPC Banja Luka & OEBS-Freimuth Duve, Banja Luka, RS, BiH.
2002. ”Neprofitni marketing”, NVO Fondacija BiH, Teslić, RS, BiH.
2002. ”Unutrašnja politika kao element sveukupne bezbjednosne politike u BiH”, Centar za sigurnosne studije BiH&Centar za geostrateška istraživanja Univerziteta u Banja Luci, Banja Luka, Republika Srpska.
2001. ”Leadershipfor leaders”, Colorado Technical University - Prof Dr Frenk Prohaska, UPP RS, Gradiška, RS.
2001. ”Korupcija”, Institut za geostrateška istraživanja Univerziteta u B.Luci, Banja Luka, RS, BiH.
2001. ”Policija i obrazovanje”, MUP RS-Viša škola unutrašnjih poslova, B. Luka, RS, BiH.
2001. “Strateško planiranje”, NVO Fondacija BiH, Barcelona, Španija, EU.
2001. ”Regulatorna agencija za komunikacije” CRA/RAK BiH, Banja Luka, RS, BiH.
2001. ”Perspektive regionalnog ekonomskog integriranja Jugoistočne Evrope-Uloga poslodavaca u Tranziciji” Međunarodni poslovni forum B. Luka. RS, BiH.
2000. ”Foreign direct investment in south east europe: Implementing best policey practices”, OECD&OCDE, Wiena, Austrija, EU
2000. ”Mediji i politika”, Konrad-Adenauer-Fondacija, Banja Luka, RS, BiH.
1996. “Konkurencija, trgovina i direktna strana ulaganja EU”, ”Competition, trade and foreign direkt investment of the European Union”, ECPD - Međunarodni seminar 18.-20. IV 1996.,Univerzitet za mir i razvoj Ujedinjenih Nacija, Novi Sad, Srbija, YU.
1995. ”International marketing”, Univerzitet za mir i razvoj Ujedinjenih Nacija -ECPD Beograd, 25.-30. IX 1995. Miločer, Crna Gora, Yugoslavija.
1995. ”Management of small enterprises”, Univerzitet za mir i razvoj Ujedinjenih Nacija -ECPD Beograd, 26.-30. VI Miločer, Crna Gora, Yugoslavija.

AKTIVNOSTI U RADU NVO I DRUŠTVENO-POLITIČKIM ORGANIZACIJAMA
2014. Potpredsednik PESP - PARTIJE EKONOMKSKE I SOCIJALNE PRAVDE, Banja Luka 10.07.2014., Republika Srpska, BiH. (Predsednik Prof. dr Emil Vlajki).
2013. Predsednik Organizacionog odbora “Prve međunarodne naučno-stručne Konferencije 2. i 3. NVO sektora Srbije i Republike Srpske”, Gradiška, RS, BiH.
2013. Počasni član br:001, 12.02.2013. Ujedinjeni Ravnogorski pokret otadžbine Srpske, RS.
2011. Osnivač i član "EVI" Evropske Asocijacije Inovatorki, Banja Luka, 08-11. IX 2011. RS.
2008. Predsednik Inicijativnog odbora za osnivanje Asocijacije NVO "SRPSKI PIJEMONT" I ALTERNATIVNE VLADE, Gradiška, RS.
2006. Član upravnog odbora Udruženje Srpsko-Ruskog prijateljstva RS, Hrvaćani, Prnjavor, RS.
2006. Predsednik Ekonomsko-socijalnog savjeta Koalicija za izbore 2006. (SNS RS - Vinko Perić & SRS RS- Milanko Mihajlica & SS RS - Gugo Lazarević i Nenad Stevandić, B. Luka, RS.
2006. Predsednik, Koalicija SNS RS - Vinko Perić i Radikalna Stranka RS - Miro Radovanović, Beljina, RS.
2006. Predsednik "SRPSKA NAPREDNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE", Bijeljina, Republika Srpska.
2005. Član predsedništva "Nova Snaga Srpske", Banja Luka, RS, BiH. (Predsednik Prof. dr Petar Kunić)
2005. Ministar za preduzetništvo, medije i saobraćaj "VLADA u BiH". , Sarajevo, BiH. (Premijer Prof. Dr Dragoljub Stojanov).
2005. Član radne grupe za izradu izvještaja o provođenju odredaba Međunarodne konvencije o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica (CPRMW) u BiH, Vijeće Ministara BiH-Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice" Sarajevo, BiH.
2004. Osnivač i zamenik predsednika UO "Asocijacija Poslodavaca BiH", Sarajevo, BiH.
2004. Osnivač i član Koordinacionog odbora "Foruma NVO Banja Luka", Banja Luka, RS, BiH.
2004. Osnivač i član UO "Forum NVO Gradiška", Gradiška, RS, BiH.
2003. Predsednik "Udruženje privatnih poslodavaca RS", Banja Luka RS.
2002. Član Upravnog odbora i portparol "Udruženje građana-deviznih štediša RS", Banja Luka, RS, BiH.
2002. Predsednik Inicijativnog odbora "Unija poslodavaca Zapadnog Balkana", Banja Luka, RS, BiH.
2002. Predsednik Upravnog odbora "NVO Fondacija u BiH", Sarajevo, BiH.
2001. Osnivač, Rizničar "NGO STICHTING VOR BOSNIE-HERZEGOVINA", Holandija, Hag, EU.
1999. Osnivač i član Upravnog odbora "NVO Fondacija u BiH", Sarajevo, BiH.
1998. Osnivač i član Savetodavnog odbora "NVO Fondacija u BiH", Sarajevo, BiH.
1995. Osnivač i potpredsednik Skupštine "Savez radioamatera Republike Srpske, Banja Luka, RS.
1993. Osnivač i član Izvršnog odbora Srpske radikalne stranke Republike Srpske - (Dr Vojislav Šešelj)
1993. Osnivač i potpredsednik Udruženja privatnih poslodavaca Republike Srpske.
1990. Član Srpske Demokratske Stranke - (Dr Radovan Karadžić)
1990. Osnivač i član Upravnog odbora "Udruženja privatnih poslodavaca Jugoslavije". Banja Luka, SR BiH, YU.
1990. Osnivač i član Saveta "Stranke Jugoslovena", Sarajevo, SFRJ.
1978. Delegat, "Republička Konferencija Narodne tehnike BiH", Sarajevo, SR BiH, YU.
1977. Delegat,"Republička Konferencija SSO BiH", Sarajevo, SR BiH, YU.
1977. Predsednik, "Komisija za organizacioni razvoj i kadrove OK SSO" Bos. Gradiška, SR BiH, YU.
1976. Predsednik,"OO SSO Bos. Gradiška", SR BiH, YU.
1976. Delegat, "Međuopštinska Konferencija SSO Banja Luka", Banja Luka, SR BiH, YU.
1976. Predsednik,"Nadzorna komisija OK SSO", Bos. Gradiška, SR BiH, YU.
1975. Delegat,"Republička Konferencija Saveza Radio-amatera BiH", Sarajevo, SR BiH, YU.
1975. Predsednik Konferencije i Radio kluba "Mladen Stojanović" Bos. Gradiška, SR BiH, YU.
1974. Član, delegat, predsednik Osnovnih, Regionalnih i Republičkih organizacija SSOJ, SS, SSRN i SK YU.
1970. Član, delegat NVO građanskih oganizacija. Narodna tehnika Jugoslavije (Aero klub, Izviđači, Planinari. . .)
1969. Osnivač i član Radio kluba "Mladi radnik" i SRJ, Šabac, Srbija, Jugoslavija.
1968. Član Radio kluba YU1HQR, Šabac, Srbija, SFRJ.

PRIZNANJA, MEDALJE, POVELJE, PLAKETE, NAGRADE
2014. Ujedinjeni ravnogorski pokret otadžbine srpske, Gradiška, Republika Srpska
2013. Naučno-stručna Konferencija II i III NVO sektora Srbije i Republike Srpske, Gradiška, Republika Srpska
2013. Baron Brinjski, Akademik Petar Rajačić, Beograd, Srbija.
2013. Festival autorskog filma podunavskih zemalja "Bogatstvo različitosti" 06-09.VI 2013. Bačka Topola, Srbija. 2012. Srpska Kraljevska Asocijacija Akademika Inovatora i Naučnika "SKAIN". Beograd, Srbija.
2012. Prvi sve srpski Simpozijum Srpske duhovne i ekološke vrednosti, "SDEV-2012" Kruševac, Srbija.
2011. Jedinstveno udruženje pronalazača i novatora "JUPIN ", Beograd, Srbija.
2011. SPATUJ-Savez pronalazača i autora (Akademik Nikola Japundžić). Beograd, Srbija.
2011. Savez Srpskog folklora Švicarske. Švajcarska, "16. Evropska smotra", Beograd, Srbija.
2011. Srpska Kraljevska Asocijacija Akademika Inovatora i Naučnika "SKAIN". Beograd, Srbija.
2011. Nikola Tesla, Jedinstveno udruženje pronalazača i novatora "JUPIN", Beograd, Srbija
2010. Savez Srpske dijaspore Slovenije, Mašići, Gradiška, na Savi, RS.
2010. Savez žena oboljelih od raka dojke "Iskra", Banja Luka, RS.
2010. Savez Srpske dijaspore Slovenije, "Treći petrovdanski sabor" Mašići, Gradiška, RS
2009. Savez Srpske dijaspore Slovenije", Romanovci, Gradiška, RS.
2009. Gradski hor "LIRA" Gradiška, RS
2008. Organizacija "Ratnih vojnih invalida 1991-1995" Banja Luka, RS.
2008. Udruženje građana za povrat stare devizne štednje u BiH i dijaspori, Banja Luka, RS, BiH
2008. Organizacija "Ratnih vojnih invalida 1991-1995" Banja Luka, RS.
2008. Ravnogorski pokret otadžbine Srpske, Razboj, Srbac, RS.
2008. Udruženje građana za povrat stare devizne štednje u BiH i dijaspori, Banja Luka, RS, BiH
2008. Udruženje "Žena i porodica", Gradiška, RS.
2008. Udruženje vinogradara i vinara RS, Banja Luka, RS.
2007. Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta" Zagreb, Okučani, Hrvatska.
2007. Fudbalski savez RS, OFS Gradiška, Gradiška, RS.
2007. Tržnica AD, Banja Luka, RS.
2007. Queen estrada, Banja Luka, RS.
2007. Savez žena obolelih od raka dojke "Iskra", Banja Luka, RS.
2007. Udruženje defendologa RS, Banja Luka, RS.
2007. Banjalučki velesajam, "Communication 2007", Banja Luka, RS.
2006. "Najslušaniji radio u dijaspori na Srpskom jeziku", Laktaši, RS.
2006. Queen estrada, Banja Luka, RS.
2006. Klub odgajivača njemačkih pasa "Šabac 93", Šabac, Srbija.
2006. Savez invalida rada RS-Opštinska organizacija Derventa, RS.
2006. Udruženje sekretarica i sekretara RS-Grad Banja Luka, RS.
2006. Lovačko udruženje "Kozara" Podgradci, Gradiška, RS.
2006. Crveni krst RS-Opštinska organizacija Derventa, RS.
2006. Fudbalski klub "SLOGA-DIPO" G. Podgradci, Gradiška, RS.
2006. Srpsko kulturno društvo"Prosvjeta" Zagreb, pododbor Okučani, Hrvatska.
2006. Zavičajni klub "Srbac", Banja Luka, RS.
2006. Savez žena obolelih od raka dojke "Iskra", Banja Luka, RS.
2006. "Open fun football schools" Gradiška-Laktaši-Srbac, RS.
2006. Kinološki savez RS, Banja Luka, RS.
2006. Forum Gradiščanaca&Mozaik, "Organizirane zajednice za bolji okoliš", Gradiška, RS, BiH.
2006. "Profi box camp Crvena zvezda", Gradiška, RS.
2005. Melos estrada RS, Banja Luka, RS
2005. NVO "Demoktarski forum" Banja Luka, Derventa.
2005. Udruženje Roma Gradiška, Gradiška, RS.
2005. Forum Gradiščanaca", Gradiška, RS.
2005. Srpsko kulturno društvo Zagreb-pododbor Okučani, Hrvatska.
2005. Savez invalida rada RS-Opštinska organizacija Derventa, RS.
2005. Kuglaški savez RS, Banja Luka, RS.
2005. Udruženje ratnih vojnih invalida RS-Derventa, RS.
2005. Narodna biblioteka, Gradiška, RS.
2005. Udruženje profesionalnih kozmetičara i estetičara, Banja Luka, RS.
2005. Forum NVO Derventa, RS.
2005. Sportsko ribolovni savez RS, Banja Luka, RS.
2004. Melos estrada RS, Banja Luka, RS
2004. Udruženje inovatora Banja Luka, Banja Luka, RS.
2004. Auto-moto klub "4x4", Cazin, FBiH.
2004. Auto-moto klub, Banja Luka, RS.
2004. Savez udruženja boraca narodno-oslobodilačkog rata RS, Banja Luka, RS.
2004. Razvojno-edukativni poslovni centar "Humanitas", Doboj, RS.
2004. Sportsko ribolovni savez RS, Banja Luka, RS.
2004. Fudbalski savez RS-OFS Gradiška, RS.
2004. Savez slijepih RS, Banja Luka, RS.
2004. Savez slijepih RS-Međuopštinska organizacija Derventa-Srpski Brod-Vukosavlje, RS
2004. 52. Svjetski sajam pronalazaka istraživanja i novih tehnologija "BRUSSELS EUREKA", Brisel, Belgija, EU.
2003. Body building savez RS, Banja Luka, RS.
2003. Šahovski klub "Sloboda", Podgradci, Gradiška, RS.
2003. Udruženje Roma, Gradiška, RS.
2003. Zadužbina Petar Kočić Beograd-Banja Luka, Banja Luka, RS.
2003. 52.Svetski salon pronalazaka istraživanja i novih tehnologija "BRUSSELS EUREKA",, Brisel, Belgija, EU
2003. Plesni klub "Dance step", Gradiška, RS.
2003. Udruženje Srpskih književnika u otadžbini i rasejanju "USKOR", Beograd, Srbija.
2003. Sportsko ribolovni savez RS, Banja Luka, RS.
2003. Porodica "Savić", Banja Luka, RS.
2002. Institut za Ekologiju "Prevent", Ljubljana, Slovenija
2002. Udruženje estradnih radnika Banja Luka, Banja Luka, RS.
2002. Melos estrada Srbije, Beograd, Srbija.
2002. Džiu Džica klub "Samuraj", Banja Luka, RS.
2002. Ženski fudbalski savez "Borac", Banja Luka, RS.
2002. Press liga 2002, Banja Luka, RS.
2002. Bokserski klub "Slavija", Banja Luka, RS.
2002. Kulturno-umjetničko društvo "Kolovit", Gradiška, RS.
2002. Udruženje estradnih radnika RS, Banja Luka, RS.
2002. Udruženje estradnih radnika RS, Banja Luka, RS.
2002. Plesni klub "Dance step", Gradiška, RS.
2001. Melos estrada RS, Banja Luka, RS
2001. Agencija za lokalni razvoj "Taldi", Tuzla, FBiH, BiH.
2001. NVO fondacija BiH, Sarajevo, BiH
2001. Kinološko društvo, Gradiška, RS.
2001. Plesni klub "Dance step", Gradiška, RS.
2001. Udruženje pripadnika 2. Krajiške brigadeVRS, Banja Luka, RS
2001. Institut za ekologiju "Prevent", Ljubljana, Slovenija.
2001. Članice kluba 16. Krajiške motorizovane brigade VRS, Banja Luka, RS.
2001. Glavni štab VRS, Banja Luka, RS.
2001. Arting Invest, Gradiška, RS.
2000. Melos estrada RS, Banja Luka, RS
2000. Skupština međuopštinske organizacije slijepih i slabovidnih Gradiška i Srbac, RS.
2000. 16. Krajiška motorizovana brigada VRS, Banja Luka, RS.
2000. Fudbalski savez RS-FS Gradiška, RS.
2000. Sportska organizacija "Sensei karate do", Srbac, RS.
1999. Fudbalski savez RS-FS Gradiška, Gradiška, RS.
1999. Presented by Lt Col P J Tabor MVO "HONI*SOIT*QUI*MAL*Y*PENSE", Engleska.
1999. Lovačko udruženje "Lijevče" Nova Topola, RS.
1999. "Melos estrada" Srbije i RS, Sportska hala "Borik", Banja Luka, RS
Oskar popularnosti RS za 1999. godinu (VIDEO)
1999. Lovačko udruženje "Lijevče", Nova Topola, RS.
1999. Srpski radio Gradiška, Gradiška, RS.
1999. Zlatna medalja sa bijelim anđelom i dijamantom "Olimpijski komitet Yugoslavije", Beograd, YU.
1998. Privredni centar Srbije, Beograd, Srbija, YU.
Najbolja Kompanija za 1998. godinu (VIDEO)
1998.

Melos estrada Srbija, Sportska hala Borik, Banja Luka, RS.
Oskar popularnosti RS za 1998. godinu (VIDEO)

1998. Muzička produkcija "Renome", Bijeljina, RS.
1998. Udruženje kozmetičara RS, Banja Luka, RS
1998. Sportsko ribolovni savez RS, Banja Luka, RS
1998. SFOR&MND (SW), D eskadron 9th/12th Royal Lancers (Prince of Wales,s), Banja Luka, RS.
1998. Zajednica radio stanica Srbije, Beograd, Srbija.
1996. Kulturno umetničko društvo "Kolovit", Gradiška, RS.
1994. Glavni štab vojske RS, Banja Luka, RS
1994. Narodno pozorište RS, Banja Luka, RS
1994. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, CSB Srbinje, RS.
1994. Osnovna Škola "Mladen Stojanović", G. Podgradci, Gradiška, RS.
1993. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, CSB Banja Luka, RS.
1993. Srpsko pjevačko društvo, Banja Luka, RS.
1985. SIZ za njegovanje tradicija NOB i zaštitu prirode na Kozari, Mrakovica, SFRJ.
1982. Konferencija saveza pronalazača i autora tehničkih unapređenja Yugoslavije, Beograd, SR Srbija, SFRJ.
1982. Udruženje pronalazača, inovatora i racionalizatora Banja Luka, Banja Luka, SFRJ.
1981. Udruženje pronalazača, inovatora i racionalizatora Banja Luka, SFRJ.
1980. Udruženje pronalazača, inovatora i racionalizatora Banja Luka, Banja Luka, SFRJ.
1980. Školski centar VEB "Robotron", Istočni Berlin, DDR, Istočni blok.

ORGANIZACIONE VEŠTINE I STRUČNE KOMPENTENCIJE
Mediji, Komunikacije, Menadžment, Ekonomija, Biznis, Strategije, Kultura, NVO sektor, Radioamaterizam, Konsalting, Inovacije, Racionalizacije, Organizacije, Elektronika, Kompijuteri, Film, Režija, Produkcija, Kamera, Filmska montaža, RTV voditelj, Muzika, Aranžman, Predviđanje, Politika, Mondologija...

DRUŠTVENO POLITIČKE AKTIVNOSTI