POSLOVNE AKTIVNOSTI
 
Curriculum Vitae

,
LIČNI PODACI
Ime i Prezime: Vinko (Božidar) Perić
Datum i mesto rođenja: 16.06.1953.g. Kravice/Opravdići, Bratunac, Republika Srpska
Državljanstvo: Republika Srpska (BiH), Srbija, Srpski Pijemont, Otvoreni Balkan.
Pol: Muški
Bračno stanje: Slobodan
Adresa: Vojvode Mišića 81, 78.400 Gradiška na Savi, Republika Srpska, (BiH) Srpski Pijemont, Otvoreni Balkan.
Telefon: +387 (0) 51 810-200
Mob.: +387 (0) 65 512-650
E-mail : vinko@vikom.tv; vikom@vikom.tv; vinkovikom@gmail.com;
Web: www.vinkoperic.com; www.vikom.tv;
FB-Vinko Peric; FB-VIKOM-RTV; UPP RS; SNS RS;
SRPSKI PIJEMONT - OTVORENI BALKAN;

RADNO I POSLOVNO ISKUSTVO
2023. Vanredni Profesor, Univerzitet „PRIVREDNA AKADEMIJA“, Fakultet Poslovni i Pravni, Naučne oblasti Bezbednost u medijima i komunikacijama, Odluka Senata broj: 02-02/23 od 06.04.2023. godine, Brčko Distrikt BiH.
2020. Direktor, osnivač i Glavni i odgovorni Urednik TELEVIZIJA – „SST“ - „Srpska svetska televizija “., 064TEKM – RAK Pravilo 77/2015.ul. V.Mišića 82, Gradiška., Republika Srpska, BiH.
2016. Osnivač i prokurista, RADIO „KOZARA“ - „GRUBEX RD“ d.o.o. Gradiška, Republika Srpska, BiH, RAK BiH dozvola po Rješenju UP103-29-2-99/17 od:29.05.2017.godine.
2014. Direktor, osnivač i Glavni i odgovorni Urednik TELEVIZIJA „VIKOM-Music“, RAK TV Dozvola po Rješenju br: UP1:02 - 07-993/13, 23.04.2014., Gradiška, na Savi, Republika Srpska, BiH.
2014. Osnivač i prokurista, RADIO - „BL PLAVI 2013“ d.o.o. Banja Luka, Republika Srpska, BiH. RAK Rješenje UP1:02-07-796/13 od 30.04.2014.godine
2013. Prof. Docent, za užu naučnu oblast – “Bezbjednost u medijima i komunikacijama”, Odluka br.: S-63/13, od 21.10.2013., “Internacionalni univerzitet” Brčko, Distrikt Brčko, RS, BiH.
2013. Pomoćnik direktora, „Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti CESNA B“ Beograd i Rukovodilac kancelarije za Republiku Srpsku. Rešenje br:01-03/2013 od: 27.11.2013.g., Beograd, Srbija.
2012. Osnivač, Prokurista, Producent TELEVIZIJA „CNN“ – „Centralne nacionalne novosti“ - Proizvodnja i emitovanje TV programa, 78400, Gradiška, Republika Srpska. Dozvola RAK-a 065T - po Rješenju br. UP1:02-07-430/12 OD 26.12.2012.
2011. Idejni tvorac, tekstopisac, aranžman, produkcija, urednik, Muzičkog pokreta „IZVORINKE“ . Studijska produkcija, izdanje i štampanje CD&DVD. „Varijacije na poznate teme“, „VIKOM RTV“ Banja Luka, Republika Srpska, BiH.
2009. Osnivač i prokurista, Hostel-TV Studio 5 „MOSKVA“, 78400 Gradiška, na Savi, ul. Vojvode Mišića 81. R. Srpska, BiH.
2008. Osnivač i vlasnik Firme „Centralne Nacionalne Novosti“ d.o.o. Rješenje SUD-a 1-16833-00, od: 15.04.2008. Gradiška, RS
2007. Direktor, osnivač, producent, Glavni i odgovorni urednik „SATELITSKA TELEVIZIJA“, cijeli svet, „VIKOM TV“ d.o.o. Banja Luka, Republika Srpska, BiH.
2006. Direktor, osnivač, producent, Glavni i odgovorni urednik „INTERNETSKA TELEVIZIJA“, cijeli svet, „VIKOM TV“ d.o.o. Banja Luka, Republika Srpska, BiH.
2005. Direktor, osnivač, „MEĐUNARODNI PRESS CENTAR“, Gradiška. „VIKOM RTV“ d.o.o. Banja Luka, RS.
2004. Direktor, idejni tvorac, producent „VIKOMICE“ Ženski orkestar, Scensko-muzičko-zabavni TV program, „VIKOM RTV“.
2003. Osnivač, prokurista, producent RADIO I TELEVITIJA „VIKOM-PLUS“ d.o.o. Šabac, Srbija.
2001. Osnivač i suvlasnik, PIF „PRIVREDNIK“ A. D. Privatizacioni investicioni fond Banja Luka, Republika Srpska, BiH.
2001. Predsednik i osnivač, ZATVORENI POSLOVNI KLUB „VIKOM“, (UPP RS), Gradiška, na Savi, Republika Srpska, BiH.
2000. Direktor, osnivač, producent „INTERNETSKI RADIO“, Celi svet. „VIKOM RTV“ d.o.o. Banja Luka, Republika Srpska.
1999. Konsultant za marketing, ECPD, Evropski centar za mir i razvoj – „Univerzitet za Mir i razvoj“ Ujedinjenih Nacija, Rešenje br. 918 od 30.09.1999., Beograd, Terazije 41, Srbija.
1997. Direktor, osnivač, Producent „VIKOM RADIO“, Proizvodnja i emitovanje drugog RADIO programa u RS. Banja Luka, na frekvenciji 100,800 MHz, Rješenjem Vlade Republike Srpske br.02-1145/97 od:15.08.1997. godine.
1997. Direktor, osnivač, Producent „VIKOM TELEVIZIJA“, Proizvodnja i emitovanje TV programa. Gradiška, Republika Srpska. VLADA RS – Ministarstvo informacija Rješenje br. 1-265/97 od 24.07.1997. godine
1997. Direktor, osnivač, Producent „VIKOM RADIO“, Proizvodnja i emitovanje prvog RADIO programa u RS. Gradiška na frekvenciji 91,100 MHz, Rješenjem Vlade Republike Srpske br:04-30-01/97 od:10.03.1997. godine.
1995. Direktor, osnivač, Producent, RАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА „VICOM“ d.o.o. ul. Cara Dušana 11, Šabac, Srbija.
1994. Generalni direktor „VIKOM“ – Ministarstvo odbrane RS - Odsek Gradiška, - Rješenje o rasporedu na radnu obavezu Br. 03/1-5-841-46/94. OD 26.01.1994. godine.
1991. Direktor, osnivač, Izdavačko-grafičko-štamparska djelatnost. „VICOM“ d.o.o. Gradiška, SFRJ.
1991. Su-osnivač, suvlasnik i Član Skupštine, Osiguranje imovine i lica, „CROATIA“ D.D. Zagreb, SR Hrvatska.
1991. Član Upravnog odbora, su-osnivač i suvlasnik, Osiguranje imovine i lica „KOSIG-DUNAV“ A.D., BL.
1991. Član Skupštine, su-osnivač, suvlasnik i član Skupštine, “AGROPROM“ BANKA A.D. B. Luka, SFRJ.
1991. Osnivač, vlasnik i prokurista, ŠTAMPARIJA I IZDAVAŠTVO „VICOMGRAF“ d.o.o. B. Gradiška, SFRJ.
1991. Predsednik UO, osnivač, prokurista, Građevinsko preduzeće „VICOMGRAD“ d.o.o. B. Gradiška, SFRJ.
1991. Direktor i osnivač, Kompijuteri, elektronika, tehnika „VICOMELEKTRONIK“ d.o.o. Gradiška, SFRJ.
1991. Predsednik UO, osnivač, prokurista, Računovodstveno-knjigovodsvene usluge. „VICOMBIRO“ d.o.o. Gradiška, SFRJ.
1991. Predsednik UO, osnivač, prokurista, Građevinska arhitektura i dizajn. „VICOMDESIGN“ d.o.o. Banja Luka, SFRJ.
1991. Predsednik UO, osnivač, prokurista, Galvanizacija i montaža. „VICOMHEM“ d.o.o. B. Gradiška, SFRJ.
1989. Predsednik Ko., osnivač i vlasnik., Prizvodnja, trgovina, Uvoz-izvoz. Holding Ko. „VICOM“, B. Gradiška, SFRJ.
1987. Direktor, osnivač i vlasnik, “WICOM“ Eksport-Inport GmBH, Beč, Austrija, EU.
1986. Direktor poslovnog centra Gradiška, SOUR „Veselin Masleša“ Sarajevo, KTRO „PROMET“, Banja Luka, SFRJ.
1981. Samostalni privatnik – Dopunski rad., Rješenje br: 04/2-351-45/81 od 14.maj 1981., Opštinski sekretarijat za privredu i finansije SO-e Bosanska Gradiška, SFRJ.
1979. Elektroničar računskog centra, Prehrambena industrija AIPK RO „LEVITA“, , B. Gradiška, SFRJ.
1972. „EI“ Elektronska Industrija Niš, PSM Beograd, Trhnički servis B.Gradiška, Šef „EI“ tehničkog servisa B. Gradiška, SFRJ.
1972. „EI“ Niš, „PSM Beograd“, Tehnički servis Novi Beograd, RTV Mehaničar, Novi Beograd, SFRJ.

OBRAZOVANJE I SPECIJALIZACIJE
2023. Vanredni Profesor, Univerzitet „PRIVREDNA AKADEMIJA“, Fakultet Poslovni i Pravni, Naučne oblasti Bezbednost u medijima i komunikacijama, Odluka Senata broj: 02-02/23 od 06.04.2023. godine, Brčko Distrikt BiH.
2016. Poćasni Doktor nauka, Istorija “THE INSTITUT OF NATIONAL HISTORY”., 10.02.2016.,8786 116th street #A 11, Richmond Hill, NY 11418, USA
2013. Docent, prof. za užu naučnu oblast - Bezbjednost u medijima i komunikacijama, 21.10.2013. „Internacionalni univerzitet” Brčko, Distrikt Brčko, RS, BiH.
2013. Doktor nauka – Doktor bezbjednosti, Doktorska disertacija “Mediji i komunikacije u funkciji zaštite i unapređenja ekološke bezbednosti”, Internacionalni univerzitet” Brčko,15.07.2013. Distrikt Brčko, RS, BiH.
2011. Akademik - Redovni član, SKAIN, “Srpska kraljevska asocijacija Akademika inovatora inaučnika” Srbije. No: 46/6, 21.07.2011. Beograd, Srbija
2010. Akademik – Redovni član, Ruska međunarodna Akademija „International ACADEMY ofauthors OF SCIENTIEIC DISKOVERIES AND NVENTIONS“. No: 1220, 25.11.2010.
2002. Magistar nauka - Opšteg menadžmenta, Diploma 782/02 od: 31.10.2002., "Model televizijskih lokalnih stanica u tržišnim uslovima", Univerzitet za Mir i razvoj UjedinjenihNacija, ECPD-Pariz, „Evropski centar za mir i razvoj“ Beograd, Srbija.
2002. Radio-operater na am. Radio stanicama, T94PV- KAT „B“ CEPT „1“. Ovlaštenje br: 01-15/2728 od: 19.11.1999. Asocijacija radio-amatera Bosne i Hercegovine. Sarajevo BiH.
2001. TNS1 - “Postati treća neutralna strana, Canadian Institute for Conflict Resolution Institutcanadien pour la resolutin des conflits - Banja Luka, Republika Srpska, BiH.
2001. TNS 2 - „Usavršavanje vođenja postupka u grupi, TNS2, Canadian Institute for ConflictResolution Institut canadien pour la resolutin des conflits, Banja Luka, Republika Srpska, BiH.
1994. Aktivno poznavanje nemačkog jezika, br: 53/94 od: 29.12.1994. Radnički univerzitet Banja Luka, RS.
1992. Radio-operator na am. Radio stanicama, B,C,D,E i F kategorije“ Ovlaštenje br: 0001-12od: 04.07.1997. Savez Radio amatera Republike Srpske, B. Luka, RS.
1986. Mašinski inženjer, Diploma br: 0-2-77-514 od: 28.03.1987.Univerzitet „Đuro Pucar Stari“ Banja Luka, SFRJ
1986. Konobar, Svedočanstvo 363-117/86 460/IX od: 25.06.1986., Centar za usmerenoobrazovanje i vaspitanje „Esad Midžić“ Prijedor, SFRJ.
1986. Prodavač, Svedočanstvo 1170-833/85, 325/VIII od 20.01.1986. Centar za usmerenoobrazovanje i vaspitanje „Esad Midžić“ Prijedor, SFRJ.
1980. Elektroničar za računarske sisteme Robotron, Diploma od: 07.11.1980. Školski centar(Istočnog Bloka), VEB Kombinat Robotron, Berlin, DDR.
1977. VKV RTV mehaničar, Uvjerenje Br: 16/388 od: 28 lipanj 1977. "Srednjoškolski centar zastručno obrazovanje kadrova", N. Gradiška, SR Hrvatska, SFRJ.
1973. Serviser termoakumulacionih peći, Centar za obraz. kadrova u industriji Magnohrom,Kraljevo, YU.
1972. Vozač kategorija: B1, B, C1, C, BE SUP Šabac 14.02.1972, Srbija.
1971. TV mehaničar, Svedočanstvo 989/1540/71 od: 21.VI 1971. ŠUP "K.Abrašević", Šabac, SRSrbija.
1970. Prva pomoć, „Jugoslovenski crveni krst“ Broj: 2/70, 15.05.1970, GO Srbije OO Šabac, Jugoslavija.
1969. Radio-operator na am. Radio stanicama, IV klase. Savez Radio-amatera Srbije, YU1HQR Šabac, Srbija, SFRJ.
1968. Osnovna škola, Svedočanstvo br: 8/18 od: 1968. "Laza K. Lazarević", Šabac, Srbija.

OBJAVLJENI NAUČNO-STRUČNI RADOVI
2022. Perić V., Biočanin R., Milentijević G. DRUŠTVENA ODGOVORNOST ODRŽIVOG RAZVOJA EVROPE U USLOVIMA PANDEMIJE OPAKOG VIRUSA “COVID-19” (107-129), 9. International scientific Conference Agrobusiness MAK-2022, 28-30 . Januar 2022. Kopaonik, Serbia, ISBN 978-86-80510-10-1, COBISS.SR-ID 56606217. Dokument 
2020. Perić V., Kostić B., Jovičić M, Aničić Lj., Krečković D., Milenković Lj., „GLOBALNA MIGRACIONAKRETANJA I ŽIVOTNI PROBLEMI UNESREĆENIH U VANREDNOJ SITUACIJI“., 7. JEP MEĐUNARODNA NAUČNA AGROBIZNIS KONFERENCIJA – MAK 2020, „EVROPSKI PUT-PUTUSPEHA“, 24-26.JANUAR 2020, KOPAONIK, HOTEL GRAND&Spa, Kongresni centar., Srbija. Dokument 
2019. Biočanin R., Perić V., „Persuazivna komunikacija u ekološkom obrazovanju za potrebe energetske efikasnosti i održivog razvoja“., Naučni skup na temu „VISOKO OBRAZOVANJE U REPUBLICI SRPSKOJ – STANJE PUTEVI I PERSPEKTIVE“., Udruženje nastavnika i saradnka univerziteta u Banjoj luci i Sindikat obrazovanja nauke i kulture Republike Srpske., 26.06.2019., Rektorat univerziteta., B.Luka.,RS. Dokument 
2019. Perić V., Mujezinović S., Tešić M., Badić M., Biočanin R., „Ecological Risks in Exsternal Situation and Safety Management in the Region“., „9th International Conference EMoNT-2019“., TCIP Publisher Ltd.,Vrnjačka Banja., 23.06.2019., Vrnjačka Banja., Serbija. Dokument 
2019. Jelena V., Predrag R., Peric V., “Astrofizička determinisanost klime na zemlji, klimatske promene i uticaj na prirodu”., Neđunodna naučna konerencja “Društveno–ekonomski razvoj i bezbednost zajednice sa akcentom na grad Valjevo i Kolubarski okrug”., Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti “CESNA B”Beograd., Zbornik radova str. 421-435., ISBN 978-86-85985-38-6 (ÇESNAB)., COBISS.SR-ID 275425804., CIP 338 (4-12)(082) 351.861(4-12)(082) 351.861(497.11)(082) 338(497.11)(082)., 2019., Valjevo., Srbija. Dokument 
2019. Peric V, Biočanin R, Badić M., “Elektromski mas-mediji u funkciji zaštite i unapređenja životne sredine”.,XVII MEĐUNARODNO SAVETOVANJE., “Trendovi, tehnološke inovacije i digitalizacija u saobraćaju, ekologiji i logistici u funkciji održivog razvoja”., Internacionalni univerzitet Travnik., Zbornik radova str. 368 -378., ISSN 2232-8807., 11-12. Maj 2018. Vlašić, Travnik, BiH. Dokument 
2018. Perić V., Biočanin R., Brničanin E., Badić M., “Migraciona kretanja i svetu i životni problem u vanrednim situacijama”., 6. Nacionalni kongres o deci i natalitetu “DEMOGRAFSKA SLIKA U SRBIJI”., Tematski Zbornik str. 163-201., Glavni i odgovorni urednik Prof. dr Dragan Bataveljić.,Udruženje OPSTANAK&Pravoslavna Akademija PANUVIS., Beograd., Srbija Dokument 
2017. Perić V., “Elektronski mediji u funkciji viših interesa”, 8. SKAIN-ov “Internacionalni simpozijuminovacionih istraživanja SINOVIS-2018”, 20-21. 04. 2018. Unuverzitet “Slobomir” Bijeljina, RS. Dokument 
2017. Biočanin R, Perić V, Tešić M., „Vodni resursi – značaj, ugroženost i mjere zaštite“.,UDK 502.171:546.212., Zbornik Radova “ZNAČAJ I ZAŠTITA VODA” str 55-72., CIP 502.171:546.212(082) 502.51(082) 556(082) 628.161(082) 351.79(082)., ISBN 978-99976-22-26-6., COBISS.RS-ID6860056., EDC – B. Luka, RS. Dokument 
2017. Perić V, Biočanin R, Muraspahić M, Badić M., „Value of the Company and Innovation Requirements in corporate Governance And Social Responsibility in Companies“., 17th INTERNATIONAL CONFERENCE „Research and Development in Mechanical Industry“., RaDMI 2017., Zbornik radova str.289-294., ISBN 978-86-6075-062-6., 14.-17. September 2017., Zlatibor, Serbia. Dokument 
2017. Perić V.,“VIZIJA SRPSKOG PIJEMONTA”., COBISS.RS-ID 6380312, UDK 340.12:342(497.11)(091)., EDU – EVROPSKI DEFENDOLOGIJA CENTAR., “BEZBJEDNOST – ZAŠTITA – SRPSKI PIJEMONT”.,Zbornik radova str. 292-309., CIP 355.02(497.6)(082), ISBN 978-99976-22-21-1, COBISS.RS-ID 6372888., Banja Luka RS. Dokument 
2017. Perić V, Biočanin R, Nestorović O, Badić M., „EKOLOŠKA BEZBEDNOST I KRIZNO KOMUNICIRANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA U REGIONU“., COBISS.RS-ID 6373400., UDK316.334.5:502.131.1., EDU – EVROPSKI DEFENDOLOGIJA CENTAR., “BEZBJEDNOST – ZAŠTITA – SRPSKI PIJEMONT”., Zbornik radova str: 1-26., CIP 355.02(497.6)(082), ISBN 978-99976 -22-21-1, COBISS.RS-ID 6372888., B.Luka, RS. Dokument 
2016. Perić V., “SRPSKI PIJEMONT – ZAPADNI BALKAN – KATALIZATOR USPEŠNOSTI AGROBIZNISA”, III Internacionalna naučna Agrobiznis konferencija MAK 2016 - “ZAPADNIBALKAN I EVROPA”., Zbornik radova (185-193) ISBN 978-86-80510-00-2, COBISS.SR -ID 221062924, 29-30 Januar 2016., Kopaonik, Srbija. Dokument 
2016. Perić V., Lutovac B., Alić E., Biočanin J., “SIMBIOZA UTICAJA GENETIČKE MODIFIKOVANE HRANE NA ZDRAVLJE ČLJUDI I KVALITET ŽIVOTA”, III Internacionalna naučna agrobiznis konferencija Agrobiznis MAK 2016 “ZAPADNI BALKAN I EVROPA”, Zbornik radova (185-193) ISBN 978-86-80510-00-2, COBISS.SR-ID 221062924, 29-30., Januar 2016., Kopaonik, Srbija. Dokument 
2015. 3rd International Conference New Functional Materials and High Technology NFMaHT 201529-30 June 2015, in Tivat, Montenegro. Dokument 
2015. Perić V, Biočanin R, Jusufranić J, Borovčanin J, Tešić M, “Teški metali u životnoj sredini i efekti nazdravlje ljudi”, MEP 2015, “5. Međunarodni simpozijumo rudarstvu i zaštiti životne sredine”, 10-11 06.2015.,Vrdnik, Srbija. Dokument 
2015. Perić V., Dimitrijević S., Aničić LJ., Biočanin R., “IN THE LABORYNTH OF RISK SOCIETYTOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITH MODERN SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS”, 5th „INTERNATIONAL CONFERENCE „Economics and Management-Based on New Technologies“, EMoNT 2015., Zbornik radova (395-410), Vrnjačka Banja, Srbija,18-21 Juna 2015. Na engleskom. Dokument 
2015. Perić V, Biočanin R, Malešević T, Asotić J, “Ekološka bezbijednost u sportu uz praćenje kvalitetaishrane”, UDK 796/799:351.777, V Međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje, Panevropski univerzitet “Aperion” BL, 13.03.2015., RS. Dokument 
2014. Perić V, Biočanin R, Tešić M, Rakić D, “Ekološko obrazovanje i savremene tehnologije u upravljanju transportom opasnih materijala”, 2. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem “Menadžment, sport i turizam” MASTA 2014., Zbornik radova (292-308),ISBN 978- 99955-795-1-7, 12-13 decembar 2014, Banja Luka, R. Srpska, (BiH). Dokument 
2014. Čanak S., Perić V., Stefanov S., Badić M., “ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MODELS FORASSESSMENT OF ECONOMIC EFFECTS OF INTENSIVE CARP PRODUCTION”, 4th International Conference “Economics and Management-Based on New Tehnologies” EmoNT 2014., Z bornik radova (162-171) CIP 005(082) 658.8(082) 005.591.6(082) 007:004(082) 330.322(082) 658(082) ISBN 978-86-6075-045-9 COBISS.SR-ID 201458444, 12-15 June 2014., Vr. Banja, Serbija. Dokument 
2014. Perić V., Alić R., Biočanin R., “Toksični efekti žive usljed ekološke i profesionalne eksplozicije”., V međunarodno savjetovanje “Savremeni trendovi u saobraćaju, logistici i ekologiji u funkciji održivog razvoja” Internacionalni univerzitet Travnik fakultet prometnih znanosti sveučilišta Zagreb, Zbornik radova ISSN 2232-8807, (590-596), Maj 2014. Vlašić, Travnik, FBiH, (BiH). Dokument 
2014. Perić V., Biočanin R., “Medijska slika svetskog poretka i neophodnost srpskog pijemontizama”,4.SKAIN-ov “Internacionalni simpozijum inovacionih istraživanja SINOVIS-2014”, Knj. Radova ISBN 978-86-88965-05-7, COBISS.SR-ID 198469644, CIP 001.895(082) str. (289- 301), 11-12. April 2014., Beograd, Srbija. Dokument 
2014. Popović H., Perić V., Tešić M., Biočanin R., “BIOINDIKATORS QUALITY SISTEMS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 4. Internacionalna konferencija “Economics and Menagement-Based on New Technologies”, EmoNT 2014, 12-15 Jun 2014, Vr. Banja , Srbija. Dokument 
2014. Biočanin R., Perić V., S. Hajdarpašić., M. Badić., S. Dimitrijević., Lj. Amidžić., „Ekološko obrazovanje i jačanje svesti u školama i fakultetima Novog Pazara i okruženja u funkciji zdravljaživotnog ambijentai i održivog razvoja”, Prvi međunarodni naučni skup “Obrazovanje i društveni razvoj sa akcentom na Novi Pazar i okolinu”, 28.-29., Mart 2014., Novi Pazar, Srbija. Dokument 
2014. Perić V., Biočanin R., Gibača S., Tešić M., „Razvijanje komunikacione kompetentnosti u visoko-školskim ustanovama“, Naučno-stručni časopis „PRIMUS“ - ISSN 1986-59140, Br:5/2013, (73-82)UDK 378.014.3, DOI 10.7251/PRISR1305073P, Gradiška, na Savi, R.S., (BiH). Dokument 
2013. Perić V., Biočanin R., Habibović M., „Ekološko obrazovanje u visokoškolskim ustanovama u funkciji unapređenja životnog ambijenta“, Prva nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem „Menadžment sport i turizam“ MASTA 2013., (199-207), 20-21 Decembar 2013., B.L., RS, (BiH).2013. Perić V., Producent, dokumentarni film „Prva naučna Konferencija II i III NVO sektora, Serije „ LJUDI,VREME, DOKUMENTI“., Produkcija VIKOM RTV d.o.o., B.L., RS. Dokument 
2013. Perić V., Producent, dokumentarni film „II - Naučni Inicijativni odbor“., Produkcija VIKOM RTV d.o.o. Gradiška, na Savi, R. Srpska, BiH. Dokument 
2013. Perić V. „Neophodnost povezivanja Srpskog nacionalnog korpusa, Uvodno izlaganje“, Prva Međunarodna naučna Konferencija 2. i 3. NVO sektora Republike Srpske i Srbije, UPP RS, ECD,CESNA B, 30.11.2013. Gradiška, na Savi, Republika Srpska, (BiH). Dokument 
2013. Stefanov S., Biočanin R., Peric V. „CANCEROUS SUBSTANCES - PUBLIC INFORMATION IN THE ENVIRONMENT“, SED 2013, Šesta Internacionalna konferencija SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ISBN 978 -86-83573-39-4, CIP 62(082)(0.034.2)502.131.1(082)(0.034.2) 005.6 (082) (0.034.2), 04-05. X 2013., Užice, Srb. Eng. Dokument 
2013. Perić V., Biočanin R., Gibača S., Producent, Dokumentarni film „Morbiditet nacija kao posledicaeko-devastacija i pada nataliteta“, Serija „VREME, LJUDI, DOKUMENTI“, Produkcija VIKOM RTV d.o.o., Gradiška, R.S. Dokument 
2013. Perić V., Biočanin R., Gibača S., „Morbiditet nacija kao posledica eko-devastacija i pada nataliteta“, Sedamnaesto savetovanje SQM-2013, 23-25 Septembar, Hotel „Palma“ Tivat, C. Gora. 2013. Perić V., Producent,dokumentarni film „Govor mržnje i političke kontraverze u BiH“, Serija „VREME,LJUDI, DOKUMENTI“, Produkcija VIKOM RTV, Gradiška, R.S. Dokument 
2013. Perić V., Biočanin R., Jakovljević D., „Govor mržnje i političke kontraverze u BiH“, UDK 316.647:32.019.51(497.6), Međunarodni naučni skup, 19. Oktobar 2013., „EDC“, Zbornik radova (209-223), CIP 316.647:323.1(497.6)(082, ISBN 978 -99955-22-60-5, CIBISS.RS:ID 4151064, Hotel Bosna, Banja Luka, Republika Srpska, BiH. Dokument 
2013. Perić V., Mekić S., Popović H., Badić M., Biočanin R., „BIOLOGICAL EFFECTS OF IONIZINGRADIATION AND PROTECTION MEASURES IN THE LIVING ENVIRONMENT” – Biološki efekti jonizacijskog zračenja i zaštitne mere u životnom okruženju”, (na Engleskom), XIII Međunarodna konferencija RaDMI 2013,(495-510) Zbornik radova CIP 621(082) 621:004(082) 005.6:621(082) ISBN 978-86-6075-042-8, Kopaonik 12-15 Septembar 2013., Kopaonik, Srbija. Dokument 
2013. Perić V. “Mediji i komunikacije u funkciji unapređenja ekološke bezbednosti i održivog razvoja”,(1-265) “Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti Beograd” Edicija “Naučnamonografija”, CIP 574(031) 402/504(031), ISBN 978-842053-23-18. Dokument 
2013. Perić V.,“Uloga medija u Balkanskom izazovu”, Međunarodni naučni skup na temu “BALKANSKO–RASKRŠĆE”., EDC., Skupština Republike Srpske, 30.05.2013, Banja Luka, RS. Dokument 
2013. Perić V. Producent, Dokumentarni film “RS RASKRŠĆE – Istok&Zapad” No: 052/2013. Serija“Vreme, ljudi,dokumenti”, Produkcija “VIKOM RTV” d.o.o. Gradiška, RS, BiH. Dokument 
2013. Perić V. “Mediji i komunikacije u funkciji zaštite i unapređenja ekološke bezbjednosti”, (1-265),Doktorska disertacija, Internacionalni univerzitet u Brčkom, 15.07.2013., Distrikt Brčko, RS, BiH. Dokument 
2013. Biočanin R., Perić V. Terzić N., “Ekološka bezbednost u sportu” 11. Međunarodna naučno stručnakonferencija, Federacija sportskih pedagoga Makedonije, 19-20 April 2013., Veles, Makedonija. Dokument 
2013. Perić V. Gibača S. Terzić N. “Bioindikatori životne sredine u funkciji kvaliteta ekološkog turizma”,Prva Međ. konferencija o turizmu “Savremeni trendovi u razvoju turizma”. (464-478), Zbornik rad. ISSN 2232-8807, 28/29 Mart, Hotel “Pahuljica” Vlašić, Travnik FBiH. Dokument 
2013. Tešić M, Perić V, Badić M, Biočanin I.„Ekološki kriminalitet kao alergijski sindrom (ne) održivog razvoja i Njegovo suzbijanje“, (149-159). Naučno-str.časopis „PHARM-HEALTH“, Br.1, ISSN 2303-4424, Univerzitet u Travniku, Farmaceutsko-zdrastveni fakultet Travnik, BiH. Dokument 
2012. Biočanin R., Bakić R., Perić V., „Koridor 10 u koncepciji održivog razvoja u očuvanja životnesredine“, Naučno stručni časopis SVAROG 3, NUBL Banja Luka, R.S. Dokument 
2012. Perić V. Producent, Dokumentarni film „Omladina i prevencija“, Br: 039/2012., Serija „VREME,LJUDI, DOKUMENTI“, VIKOM RTV, Banja Luka, Republika Srpska. Dokument 
2012. Perić V., Biočanin R., Habibović M., Badić M. „Mladi u lokalnoj zajednici između neracionalnog Korištenja slobodnog vremena izlaska iz krize“, UDK 316.7:379.8093-053.6, Međunarodni naučni skup „Omladina i prevencija društveno štetnog ponašanja – tradicija i savremeni izazovi u Republici Srpskoj i BiH“, (83-108) UDPUP&EDC, 11.-12. Decembar 2012. Zbormik radova CIP 316.624-053.6 616.89-053.6 ISBN 978-99955-22-50-6 COBISS.BH-ID3708952 Dokument 
2012. Perić V., Hamidović Dž. „ISO standardi u zaštiti životne sredine“ (149-169), Naučno-stručna Konferencija, sa međunarodnim učešćem, „ZLATNO ZRNO ŠUMADIJE“, 29-30.VII 2012. Rača Kragujevačka, Srbija CIP 502/504(082) 613(082) 338.43(497.1) (082), ISBN 978-86 -85985-21-8, COBISS.SR-ID 192550668. Dokument 
2012. Perić V., „Varijacije na poznate teme-IZVORINKE“ (457-472), I Svesrpski simpozijum Srpske duhovne i ekološke vrednosti SDEV 2012, „SKAIN“, 22-23.06.2012., K.C. Kruševac, Srbija. ISBN 978-86-88965-01-9,COBISS.SR-ID 191648012. Dokument 
2011. Perić V. “Izvorinke I”, Producent, tekstopisac, aranžman, CD&DVD No: 001/2011. serija VREME LJUDI, DOKUMENTI”, Produkcija “VIKOM RTV” d.o.o. Gradiška, RS, BiH. Dokument 
2011. Perić V., Biočanin R. Badić M. “Management technologies in development communication competence integrated university”, Konference internationale “EmoNT-2011”, 11-13. jun 2011, Kladovo, SRB. Dokument 
2011. Perić V., „Informacione tehnologije u funkciji ekološkog i održivog razvoja“ (377-395), I internacionalni simpozijum naučnika i inovatora „SINOVIS-2011“, SKAIN, 27-28. XI 2011. PalataSrbije Beograd, Srbija, ISBN 978-86-88965-00-2 CIP 330 (032). Dokument 
2011. Biočanin R., Bakić R., Perić V., “Koridor 10 u koncepciji održivog razvoja i očuvanja životne sredine”, UDK 316.42:625.711.1, (59-78), Naučno-stručni časopis za društvene i prirodne nauke SVAROG 3, ISSN 1986-8588 UDK 3+5, Novembar 2011., NUBL Banja Luka, R.S. Dokument 
2005. Perić V. „Motivisanost vlasti je spiritus movens procesa transformacije“ (04-06), BUSINESS INFO ., Br: 04, Asocijacija poslodavaca BiH, Sarajevo, FBiH, Reš. Min.04-15-5416/04. Dokument 
2005. Perić V., “Katalizatori tranzicionih promjena“ (14-16), BUSINESS INFO, Br:03, Asocijacija Poslodavaca BiH, Sarajevo, FBiH, Rešenje Ministarstva br: 04-15-5416/04. Dokument 
2004. Perić V., “Liderski predstavnik svih poslodavaca“ (06), BUSINESS INFO, Br: 01, AP BiH, Sarajevo, FBiH,2002. Perić V., „Model lokalnih TV stanica u tržišnim uslovima“, Magistarski rad, odbrana: 31.10.2002., Univerzitet za mir i razvoj Ujedinjenih nacija – Evropski centar za Mir i razvoj, Beograd, Srbija. Dokument 
2001. Perić V. “Preduzetnici-sigurna budućnost", CGI “DEFENDOLOGIJA”, UDK 334.722., Banja Luka, R.S. Dokument 
2000. Perić V., “Moramo odbaciti sve socijalističke zablude” (53-54), Business press 12. BL., RS 01-1256-1/99.2000. Perić V., "Entrepreneurship a road to a secure future - Preduzetništvo-put u sigurnu budućnost", (09-14) Business press br: 7. B. Luka, RS, Reš.min.: 01-1256-1/99. (Englesko-Srpska verzija) Dokument 
1999. Perić V.„The private owners have chosen their way“ Business press br:3. BL. RS, Reš.min.: 01 -1256-1/99. Dokument 
1995. Obradović D., Perišić B., Hajduković M., Perić V., Milovanović R., "An Approach to Information System design" (Pristup projektovanju informacionog sistema) “IFAC”, Urednik: Ditrich Brand (63-67), “V svetski simpozijum informacionih tehnologija”, Berlin, Nemačka, EU. Dokument 

UČEŠĆE NA NAUČNO-STRUČNIM KONFERENCIJAMA, SEMINARIMA, SKUPOVIMA, OKRUGLIM STOLOVIMA...
2022. 9.INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE AGROBUSINES MAK-2022, 28-30 .Januar 2022. Kopaonik, Serbia, Moderator okruglog stola „SRPSKI PIJEMONT U SVETLU OTVORENOG BALKANA I EU“. Dokument 
2019. „DRUŠTVENO-EKONOMSKI RAZVOJ I BEZBEDNOST ZAJEDNICE SA AKCENTOM NA GRAD VALJEVO I KOLUBARSKI OKRUG“, Međunarodna naučna konferencija, CESNA B – Centar za strateška istraživanja nacionalnebezbednosti Beograd & Internacionalni Univerzitet Travnik BiH, 18-20. April 2019., Valjevo, Srbija. Dokument 
2018. 8. SKAIN-ov “Internacionalni simpozijum inovacionih istraživanja SINOVIS-2018”, 20-21. 04. 2018. “Elektronski mediji ufunkciji viših interesa”, Unuverzitet “Slobomir” Bijeljina, RS. Dokument 
2017. 5 th „INTERNATIONAL CONFERENCE“ NFMaHT., „NEW FUNCTIONAL MATERIALS AND HIGH TECHNOLOGY“., Federal Agency for Scientifie Organizations Russian Academy of Sciences., 25.-29. September 2017.,Tivat, Montenegro. Dokument 
2016. „AKTUELNI TRENUTAK DRUŠTVENO-POLITIČKIH I EKONOMSKIH ASPEKATA BEZBEDNOSTI I ZAŠTITEREPUBLIKE SRPSKE, BiH I BALKANA U SVETLU MONDOLOŠKIH PROCESA“. Druga Međunarodna naučna Konferencija 2. i 3. NVO sektora Republike Srpske i Srbije“, UPP RS & EDC & CESNA B, 17.-18. XII 2016. Gradiška RS. Dokument 
2016. IV Simpoz. sa Međunarodnim učešćem, Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti Beograd,Član organizacionog odbora, 08-10-2016., N.P. SRB. Dokument 
2016. „Digitalizacija televizije u Bosni i Hercegovini“., Spoljnotrgovačka komora BiH i RAK BiH., Privredna komora RS,10.05.2016., B.Luka, Republika Srpska. Dokument 
2016. “ZAPADNI BALKAN I EVROPA”, III Internacionalna naučna agrobiznis konferencija MAK 2016 - 29-30 Januar 2016.,Kopaonik, Srbija., Suorganizator, član počasnog odbora) Dokument 
2016. “O ćiriličnom pismu i srpskom jeziku“.,Udruženje gradjana „SVETLOST“ Banja Luka., Javna tribina., 25.02.2016., Banskidvor B.L., RS. Dokument 
2015. „SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE“, Panevropski univerzitet „Aperion“, Peta Međunarodna konferencija, Banja Luka13.03.2015., RS. Dokument 
2015. NEW FUNCTIONAL MATERIALS AND HIGH TECHNOLOGY Treća Internacionalna Konferencija NFMaHT 2015, 29-30 June 2015, Tivat, Crna Gora. Dokument 
2015. Međunarodni naučni skup „Rizici i bezbjednonosne pretnje“, 11.12.2015., Hotel Atina, Banja Luka, R. Srpska. Dokument 
2015. 5 th „INTERNATIONAL CONFERENCE „Economics and Management-Based on New Technologies“, EMoNT 2015,18-21 Juna 2015., Vrnj.Banja, Srbija. Dokument 
2015. “NOVINARSTVO U ERI INTERNETA”, BBG/VOA & RFE-RL, Radionica, 05-06-Oktobar 2015., Sarajevo BiH. Dokument 
2015. 5. SINOVIS-2015., Srpska Kraljevska Asocijacija akademika, inovatora i naučnika SKAIN., 11-13. April 2015., Beograd,bija. (Član organizacionog odbora). Dokument 
2014. 4th Internacional Conference „Economics and Management-Based on New Technologies“ EMoNT 2014, 12-15 June 2014.,Vr. Banja, SRB. Dokument 
2014. „DOPRINOS NAUKE RAZVOJU DRUŠTVA U TRANZICIJI“, EDC – Evropski defendologija centar, Međunarodnanaučna konferencija, Maj 2015., BL-RS. Dokument 
2014. Prvi međunarodni naučni skup „Obrazovanje i društveni razvoj sa akcentom na Novi Pazar i okoliku“, Centar za novetehnologije i održivi razvoj, 28.-29., mart 2014., Novi Pazar, Srbija. Dokument 
2014. SINOVIS – 2014 – SKAIN – Srpska kraljevska akademija nauka, 11.-12. April 2014., Beograd, Srbija. Dokument 
2013. MASTA-2013 – „Menadžment, sport i turizam“, Prva nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, 20-21 Decembar2013., B. Luka, Republika Srpska. Dokument 
2013. „Prva Međunarodna naučna Konferencija 2. i 3. NVO sektora Republike Srpske i Srbije“, Predsednik Organizatcionogodbora, UPP RS, EDC, „CESNA B“, Video:007-000-2013., 30.11.2013. Gradiška, RS, BiH. Dokument 
2013. Međunarodni okrugli sto, „Inovativno-Naučno-patriotski zahtevi u društvu“., Predsednik Inicijativnog odbora za osnivanje „Srpski Pijemont -Zapadni Balkan“., Video 007-008-2013., 03.11.2013. Kabinet Srpske Vlade u seni, poslovna zgradaVIKOM, Gradiška, Republika Srpska. Dokument 
2013. “3rdWorld Conference on Physico Chemical Methods in Drug Discoveri and Development”, 22 – 26 Septembar 2013., Dubrovnik, HR. Dokument 
2013. SED 2013. “SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT“, Šesta Internacionalna konferencija ISBN 978-86-83573-39-4, CIP 62 (082)(0.034.2) 502.131.1 (082) (0.034.2) 005.6 (082) (0.034.2), 04-05. X 2013., Užice, Srbija. 2013. “SQM 2013”. Sedamnaesto savetovanje sa međunarodnim učešćem, Univerzitet Crne Gore&Društvo za kvalitet CG &Privredna komora CG, Hotel Palma-Tivat, 23- 25.09.2013. Crna Gora. Dokument 
2013. “RaDMI 2013”, “Research and Development in Mechanical Industry”, XIII Međunarodna konferencija, CIP 621(082)621:004(082) 005.6:621(082) ISBN 978-86-6075-042-8, Kopaonik 12.-15. XI 2013., Kopaonik, SRB 2013. Dokument 
2013. “BALKANSKO – RASKRŠĆE”, Međunarodni naučni skup na temu EDC, Skupština Republike Srpske, Odbor zabezbednost, 30.05.2013, B.Luka, R.Srpska. Dokument 
2013. „SINOVIS – 2013“, Treći simpozijum inovacionih istraživanja, SKAIN&Opština ZEMUN, 25. Maj 2013. Zemun, Srbija,ISBN 978-86-88965-04-0 Dokument 
2013. “11. međunarodna naučno stručna konferencija”, Federacija sportskih pedagoga Republike Makedonije, 19-20 April 2013. Lake Mladost Veles, Makedonija. Dokument 
2013. “SAVREMENI TRENDOVI U RAZVOJU TURIZMA”, I Međunarodna konferencija o turizmu, Internacionalni Univerzitet Travnik, 28-29. Mart 2013., Hotel “Pahuljica” Vlašić, FBiH, BiH. Dokument 
2012. “Uloga medija u BiH u procesu EU integracija”. EU AWARENESS II PROJECT FUNDED BY THE EUROPEANUNION. B.Luka, RS. Dokument 
2012. “Uloga medija u BiH u procesu EU integracija”. EU AWARENESS II PROJECT FUNDED BY THE EUROPEANUNION. B.Luka, RS. 2012. “SDEV 2012“, I Svesrpski simpozijum Srpske duhovne i ekološke vrednosti, „SKAIN“, 22-23.06.2012., K.C. Kruševac,Srbija. ISBN 978-86-88965-01-9, COBISS.SR-ID 191648012. Dokument 
2012. „Omladina i prevencija društveno štetnog ponašanja-tradicija i savremeni izazovi u RS i BiH“, Međunarodni naučni skup,UDPUP&EDC, 12.-13. Decembar 2012., Hotel Bosna, Banja Luka, Republika Srpska. UDK 316.7:379.8093-053.6 CIP 316.624-053.6 616.89-053.6 ISBN 978-99955-22-50-6 COBISS.BH -ID3708952 Dokument 
2012. „Zlatno zrno Šumadije“, Naučno-stručna Konferencija sa međunarodnim učešćem, 29-30.VII 2012. Rača Kragujevačka,Srbija CIP 502/504(082) 613(082) 338.43(497.1) (082), ISBN 978-86-85985-21-8, COBISS.SR -ID 192550668. Dokument 
2012. “POVEZIVANJE KREATORA POLITIKE I MEDIJA”, Direkcija za Evropske integracije u BiH i Delegacija EU u BiH iSpecijalni predstavnik EU;, Dana: 14.03.2012;, Član savetodavnog odbora za medije”, Hotel “Bosna” B. Luka, RS - BiH. Dokument 
2011. “Bezbednost u postmodernom ambijentu”, Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti Beograd, Međunarodninaučno-stručni okrugli sto „Zlatno zrno šumadije“, 29-30.VII 2012. Rača Kragujevačka, Srbija. Dokument 
2011. ”SINOVIS-2011” I Simpozijum inovacionih istraživanja SKAIN 27-28.IX 2011. Palata Srbije Beograd, Srbija. ISBN 978-86-88965-00-2, CIP 330 (032). Dokument 
2011. “Finansijska pomoć EU namjenjena BiH”, EU - IC, 26. April 2011., Privredna komora, Banja Luka, RS, BiH.2010. Regionalna „IFPI”, Konferencija., HDU, 18.06. 2010., Vodice., Hrvatska.< Dokument 
2008. Међународна конференција, “Strategija prelaska na digitalno emitovanje u BiH”, РАК - DTT FORUM BiH, 22. Мај2008, Amfiteatar UNITIC, Saraj.FBiH. Dokument 
2007. “Razvoj konsultantskog tržišta za MSP u BiH”, GTZ&Swiss Agency for Development and Cooperation SDC&PK RS,Banja Luka, R.S. Dokument 
2007. “Ograničavanje emisija elektromagnetnog zračenja”, Regulatorna Agencija za Komunikacije BiH, Hotel Vidović, BanjaLuka, R.S., (BiH). Dokument 
2007. „ULOGA PRIVREDNIH UDRUŽENJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ U BiH“, OHR&Konrad Adfenauer Stiftung, 09.Mart 2007., Spoljno trgovačka komora BiH (sala V sprat), Sarajevo, BiH. Dokument 
2007. “Kodeks za emitovanje RTV programa u BiH”, RAK - Regulatorna Agencija za Komunikacije BiH, BL. R.Srpska. 2006. „Stanje u medijima u RS i FBiH i novinarsko organizovanje“, UMNO RS&Fridrich Ebert Stiftung, 04.03.2006., Press centar „Tanjug“ Banja Luka, Republika Srpska. Dokument 
2006. „Dijalog i partnerstvo u lokalnom ekonomskom razvoju“, OSCE&OEBS, 04. Juli 2006., Gradiška,RS2006. „Reforma penzionog sistema u RS“, Narodna Skupština RS&IRI, Banja Luka, RS, BiH. Dokument 
2006. „Mjere ekonomske politike BiH za 2006 .“, Međunarodni poslovni forum, Mrakovica, RS, 2006. „Za Srbiju bez straha“Udruženje industrijalaca i preduzetnika SCG, Beograd, Sava Centar,SCG.2005. „Korporativno upravljanje u BiH“, PK BiH&Konrad-Adenauer Stiftung, Gradiška, RS, BiH. Dokument 
2005. “Evaluation and Menagement of Intellecual Property Assets”CARDS-Regional IPR Project,BG,SRB Dokument 
2005. „Uspostavljanje Ekoomsko-socijalnog vijeća/savjeta na državnom nivou BiH“, ILO, Minist.civilnih poslova BiH, SA, BiH. Dokument 
2005. ”Socijalni dijalog i penziona reforma”, Asocijacija poslodavaca BiH i ILO iz Torina i Budimpešte, Mostar 25.-27.04.2005.godine, FBiH. Dokument 
2005. "Razvoj privrednog sistema RS kroz saradnju sa italijanskom regijom Friuli Venecija Ðulija", Pr.GIER, RS. Dokument 
2005. „VIZIJE I STVARNOST BiH KAO MODERNOG DRUŠTVA”, Konrad-Adenauer-Stiftung, 16.06.2005. Dom Armije, Sarajevo, BiH. Dokument 
2005. „U susret porezu na dodanu vrednost“, APBiH & Konrad-Adenauer-Stiftung, Sarajevo, FBiH, Dokument 
2005. "Reforma visokoškolskog obrazovanja u RS i BiH u svijetlu Bolonjske deklaracije sa težištem na reformu visokogpolicijskog obrazovanja", Univerzitet u Banja Luci - Centar za geostrateška istraživanja, B.L.,RS. Dokument 
2004. . "BiH i WTO - posljedice za domaće biznise", Savez poslodavaca RS, Banja Luka, RS, BiH.2004. "Project Management " OHR, Neum, FbiH, BiH. Dokument 
2004. "Time Management ", OHR, Neum, FBiH, BiH. Dokument 
2004. "Razvoj domaće proizvodnje kao motor Evropskih integracija", Nemačka ambasada u BiH & 2003. Konrad Adenauerfondacija, B.L. RS. Dokument 
2004. “MJERE EKONOMSKE POLITIKE BiH ZA 2005. GODINU”, Međunarodni poslovni forum “PERSPEKTIVE”, 09-11 XII 2004., Hotel “Bistrica” Jahorina, Sarajevo BiH. Dokument 
2003. “Sloboda izražavanja i kleveta – evropski standardi i sudska praksa”, Vijeće Evrope i CRA BiH, 11.04.2003. Hotel “SARAJ” Sarajevo, FBiH, (BiH). Dokument 
2003. “Struktura naknade za emitovanje RTV programa”, Regionalni savjetodavni odbor RAK BiH, Hotel “Bosna”,Banja Luka, R.Srpska, (BiH). Dokument 
2003. “Smanjenje poslovnog rizika korištenjem usluge LRC kreditnog biroa”, OHR, Pr. komora, LRC, B. Luka, R.S. 2003. “BILATERALNI ODBOR ZA EKONOMSKU SARADNJU” & Ambasada Italije & Instituto nazionale per il Estero Sarajevo, 20.01.2003., Dom Policije, Sarajevo, BiH. Dokument 
2003. “II Ekonomski forum sjeverozapadnog dijela BiH”, RDA&Evropska Komisija, Prijedor, RS, Dokument 
2003. “MJERE EKONOMSKE POLITIKE BiH ZA 2004. GODINU”, Međunarodni poslovni forum “PERSPEKTIVE”, 10 - 12 XII 2003., Tuzla, FBiH, BiH. Dokument 
2002. "Škola kvaliteta 2002. godine", “INTERKVALITY” Novi Sad,Gradiška, RS, BiH. Dokument 
2002. “Analiza stanja socijalnog dijaloga u RS i BiH”, TALDI, 01.08.2002. Banja Luka, RS, BiH. Dokument 
2002. "Izrada dijagrama toka i dokumenata sistema kvaliteta", “INTERKVALITY” Novi Sad, Gradiška, R.S.2002. "Strategija upravljanja kvalitetom ISO9001:2000”, “INTERKVALITY” Novi Sad, Gradiška, R.S. Dokument 
2002. "Ekonomija izmedu teorije i prakse BiH na putu ka EU”, The World Bank & Konrad-Adenauer Stiftung, SA, FBiH, BiH. Dokument 
2002. "Implementacija standarda Vijeća Evrope u polju emitovanja u BiH”, VIJEĆE EVROPE&CRA, SA, 15.11.2002., FBiH. Dokument 
2002. "U susret Ustavnim promenama" NVO “Udruženje defendologa” R. Srpske & “Forum NVO” BL.RS Dokument 
2002. "Korporativno upravljanje", ABA-CELLI American Bar Association-Central European and Euraslan Law Initiative, Laktaši, RS, BiH. Dokument 
2002. “ULOGA DRŽAVE U SOCIJALNOJ TRŽIŠNOJ PRIVREDI”, Fondacija Konrad Adenauer, 17-18. XI 2002. Sarajevo, BiH. Dokument 
2002. "Odnos medija i vojske u demokr. društvu", Centar za sigurnosne studije BiH&Centar za geostrateška istraživanja RS, B. Luka, R.Srpska. Dokument 
2002. "Odbrambena i bezbjedonosna politika RS i BiH u svjetlu Dejtonskog mirovnog sporazuma”, Centar za geostrateškaistraživanja Univerziteta u Banjaluci&Forum NVO Banja Luka, Prijedor, Republika Srpska, BiH. Dokument 
2002. “MJERE EKONOMSKE POLITIKE BiH ZA 2003. GODINU”, Međunarodni poslovni forum “PERSPEKTIVE”, 12 - 14 XII 2002., Sarajevo, BiH. Dokument 
2002. ”Socijalni sector”, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, B. Luka, R.S., BiH. Dokument 
2002. “EU integracije i preduzetnička klima”, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, B. Luka, RS.2002. “Mediji i demokratija”, IPC Banja Luka & OEBS-Freimuth Duve, Banja Luka, RS, BiH. Dokument 
2002. “Neprofitni marketing”, NVO Fondacija BiH, Teslić, RS, BiH. Dokument 
2002. "Unutrašnja politika kao element sveukupne bezbjednosne politike u BiH", Centar za sigurnosne studije BiH&Centar za geostrateška Istraživanja Univerziteta u Banja Luci, „EASTWEST INSTITUTE” New York, 19.02.2002. B. Luka, RS.- BiH Dokument 
2001. “Leadershipfor leaders", Colorado Technical University - Prof Dr Frenk Prohaska, UPP RS, 05-07 X 2001., Gradiška, RS.2001. "Korupcija", Institut za geostrateška istraživanja Univerziteta u B.Luci, Banja Luka, RS, BiH. Dokument 
2001. "POLICIJA I OBRAZOVANJE", MUP RS-Viša škola unutrašnjih poslova, 23.11.2001., B. Luka, RS, BiH.2001. „Strateško planiranje“, NVO Fondacija BiH, Barcelona, Španija, EU. Dokument 
2001. “MEHANIZMI PARTICIPATIVNOG PLANIRANJA”, OSCE, 29.-30. XI 2001., Hotel Palas, Banja Luka, RS-BiH. Dokument 
2001. “Regulatorna agencija za komunikacije” CRA/RAK BiH, Banja Luka, RS, BiH. Dokument 
2001. “MJERE EKONOMSKE POLITIKE BiH ZA 2002. GODINU”, Međunarodni poslovni forum “PERSPEKTIVE”, 01-03 XI 2001., Neum, FBiH, BiH. Dokument 
2001. “PREZENTACIJA CEI SAMITA”, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, 30.10.2001., Privredna komoraBiH, Sarajevo, FBiH, BiH. Dokument 
2001. "Perspektive regionalnog ekonomskog integriranja Jugoistočne Evrope-Uloga poslodavaca u Tranziciji" Međunarodniposlovni forum, Banja Luka. RS, Dokument 
2000. "Foreign direct investment in south east europe: Implementing best policey practices", OECD&OCDE, Wiena, Austrija. 2001. “PROGRAM MEĐUNARODNOG INDUSTRIJSKOG PARTNERSTVA ZA BiH”, Ministarstvo BiH za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose, & UNDP & UNIDO, 07.02.2000., Sarajevo BiH. Dokument 
2000. “MJERE EKONOMSKE POLITIKE BiH ZA 2001. GODINU”, Međunarodni poslovni forum “PERSPEKTIVE”, 15-16 XI 2000., Brčko Distrikt, Dokument 
2000. “Mediji i politika”, Konrad-Adenauer-Fondacija, Banja Luka, RS, BiH. Dokument 
2000. “MEĐUNARODNI PRINCIPI U PRIBAVLJANJU ROBA, RADOVA I USLUGA, PRAVILA I PROCEDURE MEĐUNARODNOG KONKURENTSKOG NUĐENJA”, Vijeće Ministara u BiH&UNDP, 28-29. IX 2000., ILO Banja Luka RS-BiH. Dokument 
1996. „Konkurencija, trgovina i direktna strana ulaganja EU“, “Competition, trade and foreign direkt investment of the EuropeanUnion“, ECPD – Međunarodni seminar 18.-20. IV 1996.,Univerzitet za mir i razvoj Ujedinjenih Nacija, Novi Sad, Srbija. Dokument 
1995. "International marketing", Univerzitet za mir i razvoj Ujedinjenih Nacija -ECPD Beograd, 25.-30.IX 1995. Miločer, C.G. Dokument 
1995. "Management of small enterprises", Univerzitet za mir i razvoj Ujedinjenih Nacija –ECPD Beograd, 26.-30. VI 1995.,Miločer, Crna G, YU. Dokument 

DRUŠTVENO – POLITIČKE I GRAĐANSKE NVO AKTIVNOSTI
2023. Potpredsednik SKAIN – Srpska kraljevska akademija inovacionih nauka, Brograd, 13.03.2023., Hotel Šumadija, Srbija.
2017. Suvereni Veliki Generalni Inspektor 33º - „Velika Nacionalna Loža“ Republike Srpske - OB.,
2017. Zamenik Predsednika (Dejan Lucić) “Srpskog komiteta 300”, 29.01.2017. Holidej IN, BGD, SRB,.
2016. Zamenik Velikog Majstora “Regularne Velike Lože Srbije”., 10.12.2016., Beograd, Srbija.
2016. MASTER OF THE ROYAL SECRET 32º - (Uzvišeni Princ Kraljevske tajne 32 º) - Supreme council Of The Ancient and Accepted Scottish rite of Freemasons of Serbia., 10.12.6016., Belgrad., Serbia.
2016. PUKOVNIK URPOS- a., VOJVODSKI SAVJET Ujedinjenog ravnogorskog pokreta Srbije, Crne gore, Rep. Srpske i dijaspore., UKAZ Br:15/15 od 19.08.2015.godine. Beograd, Ravna Gora,Srbija.
2014. Potpredsednik “Partija Ekonomske i Socijalne Pravde” (Emil Vlajki), Banja Luka 10.07.2014., R.S.
2014. “Slobodni zidar” 3º - “Veliki orjent Francuske”, 07/12/2014, Pariz, Francuska.
2013. Inicijator i su-osnivač Prve Slobodno zidarske Masonske lože “Nikola Tesla” u Republici Srpskoj, a pod okriljem “Velikog Orjenta Francuske” Pariz., “Viminacium” 29.03.2013., Beograd, Srbija
2013. Predsednik inicijativnog odbora za osnivanje Асоцијације НВО sektora „SRPSKI PIJEMONT”, Gradiška, RS, (BiH).
2013. Predsednik Organizacionog odbora “Prve međunarodne naučno-stručne Konferencije 2. i 3. NVO sektora Srbije i RS“. (Naučna verifikacija “Srpski Pijemont”, ili “Otvoreni Balkan”, Gradiška, na Savi, RS, BiH.
2013. Počasni član br: 001, 12.02.2013. Ujedinjeni Ravnogorski pokret otadžbine Srpske, Gradiška, RS.
2011. Osnivač i član “EVI” Evropske Asocijacije Inovatorki, Banja Luka, 08-11. IX 2011. RS.
2007. Predsednik, Inicijativni odbor za osnivanje Asocijacije NVO RS “Srpski Pijemont” i Alternativne Vlade, Gradiška, RS.
2006. Predsednik Ekonomsko-socijalnog savjeta Koalicija za izbore 2006. (SNS RS–Vinko Perić & SRS RS-Milanko Mihajlica & SS RS – Gugo Lazarević i Nenad Stevandić, B.L. RS.
2006. Predsednik, Koalicija SNS RS Vinko Perić i Radikalna Stranka RS (M. Radovanović), Beljina, RS.
2006. Osnivač (1997), Predsednik „SRPSKA NAPREDNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE“(Vinko Perić), B. Luka, R. Srpska.
2006. Član upravnog odbora Udruženje Srpsko-Ruskog prijateljstva RS, Hrvaćani, Prnjavor, RS.
2005. Ministar za Preduzetništvo, Medije i Saobraćaj „VLADA u BiH“-Premijer Prof. Dr Dragoljub Stojanov, Sarajevo, BiH.
2005. Osnivač i član predsedništva „Nova Snaga Srpske“ (Petar Kunić), Banja Luka, RS, BiH.
2005. Član radne grupe za izradu izvještaja o provođenju odredaba Međunarodne konvencije o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica (CPRMW) u BiH, Vijeće Ministara BiH -Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice” Sarajevo, BiH.
2004. Osnivač i zamenik predsednika UO “Asocijacija Poslodavaca BiH”, Sarajevo, BiH.
2004. Osnivač i član Koordinacionog odbora “Foruma NVO Banja Luka", Banja Luka, RS, BiH.
2004. Osnivač i član UO "Forum NVO Gradiška", Gradiška, RS, BiH.
2003. Predsednik "Udruženje privatnih poslodavaca RS", Banja Luka Republika Srpska.
2002. Član Upravnog odbora i portparol „Udruženje građana-deviznih štediša RS”, Banja Luka, RS.
2002. Predsednik Inicijativnog odbora "Unija poslodavaca Zapadnog Balkana", Banja Luka, RS.
2002. Predsednik Upravnog odbora “NVO Fondacija u BiH”, Sarajevo, BiH.
2001. Osnivač, Rizničar “NGO STICHTING VOR BOSNIE-HERZEGOVINA”, Holandija, Hag, EU.
1999. Osnivač i član Upravnog odbora "NVO Fondacija u BiH”, Sarajevo, BiH.
1999. Osnivač i Potpredsednik „Stranka privatnih poslodavaca“(Vinko Perić) 15.05.1999.g. Gradiška,
1998. Osnivač i član Savetodavnog odbora “NVO Fondacija u BiH”, Sarajevo, BiH.
1998. Osnivač i član, Udruženje inovatora grada Banja Luka, br: 13/98., 01.12.1998. g. Banja Luka, RS.
1994. Osnivač i Potpredsednik Skupštine „Savez radioamatera Republike Srpske, Banja Luka, RS.
1993. Osnivač i član Izvršnog odbora Srpske radikalne stranke R. Srpske – (Dr Vojislav Šešelj)
1993. Osnivač i potpredsednik Udruženja Privatnih poslodavaca Republike Srpske.
1990. Član Srpske Demokratske Stranke – br:B/002-324/90, B. Luka, JU.
1990. Osnivač i član Upravnog odbora „Udruženja privatnih poslodavaca Jugoslavije“. Banja Luka, YU.
1981. Član „Ferijalni savez JU“, OK FS Bos. Gradiška, br: 2197/81., Jugoslavija.
1978. Delegat, "Republička Konferencija Narodne tehnike BiH", Sarajevo, SR BiH, YU.
1977. Delegat,"Republička Konferencija SSO BiH", Sarajevo, SR BiH, YU.
1977. Predsednik, "Komisija za organizacioni razvoj i kadrove OK SSO" Bos. Gradiška, SR BiH, YU.
1976. Predsednik, "OO SSO Bos. Gradiška", SR BiH, YU.
1976. Delegat, "Međuopštinska Konferencija SSO Banja Luka", Banja Luka, SR BiH, YU.
1976. Predsednik, "Nadzorna komisija OK SSO", Bos. Gradiška, SR BiH, YU.
1975. Delegat,"Republička Konferencija Saveza Radio-amatera BiH", Sarajevo, SR BiH, YU.
1975. Predsednik Konferencije i Radio kluba “Mladen Stojanović” Bos. Gradiška, SR BiH, YU.
1974. Član, delegat, predsednik Osnovnih, Regionalnih i Republičkih organizacija: SSOJ, SS, SSRN I SK JU.
1970. Član, delegat NVO građ. oganizacija. Narodna tehnika Jugoslavije (Aero klub, Izviđači, Planinari).
1969. Osnivač i član Radio kluba “Mladi radnik” i SRJ, Šabac, Srbija, Jugoslavija.
1968. Član Radio kluba YU1HQR, Šabac, Srbija, SFRJ.
1967. Član SSOJ, br: 13.100, od: 01.10.1967. g., Šabac, Srbija, Jugoslavija.

ORDENJE, MEDALJE, POVELJE, PLAKETE, NAGRADE, ZAHVALNICE
2022. POVELJA ZA ZIVOTNO DELO - 9. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE AGROBUSINES MAK-2022, 28-30 . Januar 2022. Kopaonik, Serbia, Okrugli sto SRPSKI PIJEMONT U SVETLU OTVORENOG BALKANA I EU. Dokument 
2020. 7th Internatonal Scientific Conference “Agribusiness MAK-2020 “EUROPEAN ROAD TO SUCCESS”. Dokument 
2017. UJEDINJENI RAVNOGORSKI POKRET OTADŽBINE SRPSKE, PRIZNANJE, Gradiška, 17.06.2017. godine . Dokument 
2017. “Sovereign Grand Inspector General 33º ” Dokument 
2016. ZLATNI ORDEN - Prvog stepena “Dragoljub Draža Mihailović” – Vojvodski savet, Beograd, Srbija, Ravna Gora, o Markovdanu 08.05.2016. Dokument 
2016. III Internacionalna naučna konferencija “Agrobiznis MAK 2016. 29-30 Januar 2016, Kopaonik, Srbija. Dokument 
2015. LIČNOST GODINE U EKONOMSKOJ DIPLOMATIJI - Zapadnog balkana i Jugoistočne Evrope, “4.BIZNIS SAMIT” 26-28 Maj 2015., Vrnjačka Banja, Srbija. Dokument 
2014. “Statua Pobednika” - Udruženje pronalazaca Srbije, Beograd, Srbija. Dokument 
2014. Fondacja “I Srpski Ustanak” Mišar – Trbušac, Šabac, Srbija. Dokument 
2014. Udruženje fudbalskih veterana Srbije, Beograd, Srbija. Dokument 
2014. Ujedinjeni ravnogorski pokret otadžbine srpske, Gradiška, Republika Srpska Dokument 
2013. Naučno-stručna Konferencija II i III NVO sektora Srbije i Republike Srpske, Gradiška, Republika Srpska Dokument 
2013. Baron Brinjski, Akademik Petar Rajačić, Beograd, Srbija. Dokument 
2013. Festival autorskog filma podunavskih zemalja "Bogatstvo različitosti" 06-09.VI 2013. Bačka Topola, Srbija. 2012. Srpska Kraljevska Asocijacija Akademika Inovatora i Naučnika "SKAIN". Beograd, Srbija. Dokument 
2012. Prvi sve srpski Simpozijum Srpske duhovne i ekološke vrednosti, "SDEV-2012" Kruševac, Srbija. Dokument 
2011. Jedinstveno udruženje pronalazača i novatora "JUPIN ", Beograd, Srbija. Dokument 
2011. SPATUJ-Savez pronalazača i autora (Akademik Nikola Japundžić). Beograd, Srbija. Dokument 
2011. Savez Srpskog folklora Švicarske. Švajcarska, "16. Evropska smotra", Beograd, Srbija. Dokument 
2011. Srpska Kraljevska Asocijacija Akademika Inovatora i Naučnika "SKAIN". Beograd, Srbija. Dokument 
2011. Nikola Tesla, Jedinstveno udruženje pronalazača i novatora "JUPIN", Beograd, Srbija Dokument 
2010. Savez Srpske dijaspore Slovenije, Mašići, Gradiška, na Savi, RS. Dokument 
2010. Savez žena oboljelih od raka dojke "Iskra", Banja Luka, RS. Dokument 
2010. Savez Srpske dijaspore Slovenije, "Treći petrovdanski sabor" Mašići, Gradiška, RS Dokument 
2009. Savez Srpske dijaspore Slovenije", Romanovci, Gradiška, RS. Dokument 
2009. Gradski hor "LIRA" Gradiška, RS Dokument 
2008. Organizacija "Ratnih vojnih invalida 1991-1995" Banja Luka, RS. Dokument 
2008. Udruženje građana za povrat stare devizne štednje u BiH i dijaspori, Banja Luka, RS, BiH Dokument 
2008. Organizacija "Ratnih vojnih invalida 1991-1995" Banja Luka, RS. Dokument 
2008. Ravnogorski pokret otadžbine Srpske, Razboj, Srbac, RS. Dokument 
2008. Udruženje građana za povrat stare devizne štednje u BiH i dijaspori, Banja Luka, RS, BiH Dokument 
2008. Udruženje "Žena i porodica", Gradiška, RS. Dokument 
2008. Udruženje vinogradara i vinara RS, Banja Luka, RS. Dokument 
2007. Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta" Zagreb, Okučani, Hrvatska. Dokument 
2007. Fudbalski savez RS, OFS Gradiška, Gradiška, RS. Dokument 
2007. Tržnica AD, Banja Luka, RS. Dokument 
2007. Queen estrada, Banja Luka, RS. Dokument 
2007. Savez žena obolelih od raka dojke "Iskra", Banja Luka, RS. Dokument 
2007. Udruženje defendologa RS, Banja Luka, RS. Dokument 
2007. Banjalučki velesajam, "Communication 2007", Banja Luka, RS. Dokument 
2006. "Najslušaniji radio u dijaspori na Srpskom jeziku", Laktaši, RS. Dokument 
2006. Queen estrada, Banja Luka, RS. Dokument 
2006. Klub odgajivača njemačkih pasa "Šabac 93", Šabac, Srbija. Dokument 
2006. Savez invalida rada RS-Opštinska organizacija Derventa, RS. Dokument 
2006. Udruženje sekretarica i sekretara RS-Grad Banja Luka, RS. Dokument 
2006. Lovačko udruženje "Kozara" Podgradci, Gradiška, RS. Dokument 
2006. Crveni krst RS-Opštinska organizacija Derventa, RS. Dokument 
2006. Fudbalski klub "SLOGA-DIPO" G. Podgradci, Gradiška, RS. Dokument 
2006. Srpsko kulturno društvo"Prosvjeta" Zagreb, pododbor Okučani, Hrvatska. Dokument 
2006. Zavičajni klub "Srbac", Banja Luka, RS. Dokument 
2006. Savez žena obolelih od raka dojke "Iskra", Banja Luka, RS. Dokument 
2006. "Open fun football schools" Gradiška-Laktaši-Srbac, RS. Dokument 
2006. Kinološki savez RS, Banja Luka, RS. Dokument 
2006. Forum Gradiščanaca&Mozaik, "Organizirane zajednice za bolji okoliš", Gradiška, RS, BiH. Dokument 
2006. "Profi box camp Crvena zvezda", Gradiška, RS. Dokument 
2005. Melos estrada RS, Banja Luka, RS Dokument 
2005. NVO "Demoktarski forum" Banja Luka, Derventa. Dokument 
2005. Udruženje Roma Gradiška, Gradiška, RS. Dokument 
2005. Forum Gradiščanaca", Gradiška, RS. Dokument 
2005. Srpsko kulturno društvo Zagreb-pododbor Okučani, Hrvatska. Dokument 
2005. Savez invalida rada RS-Opštinska organizacija Derventa, RS. Dokument 
2005. Kuglaški savez RS, Banja Luka, RS. Dokument 
2005. Udruženje ratnih vojnih invalida RS-Derventa, RS. Dokument 
2005. Narodna biblioteka, Gradiška, RS. Dokument 
2005. Udruženje profesionalnih kozmetičara i estetičara, Banja Luka, RS. Dokument 
2005. Forum NVO Derventa, RS. Dokument 
2005. Sportsko ribolovni savez RS, Banja Luka, RS. Dokument 
2004. Melos estrada RS, Banja Luka, RS Dokument 
2004. Udruženje inovatora Banja Luka, Banja Luka, RS. Dokument 
2004. Auto-moto klub "4x4", Cazin, FBiH. Dokument 
2004. Auto-moto klub, Banja Luka, RS. Dokument 
2004. Savez udruženja boraca narodno-oslobodilačkog rata RS, Banja Luka, RS. Dokument 
2004. Razvojno-edukativni poslovni centar "Humanitas", Doboj, RS. Dokument 
2004. Sportsko ribolovni savez RS, Banja Luka, RS. Dokument 
2004. Fudbalski savez RS-OFS Gradiška, RS. Dokument 
2004. Savez slijepih RS, Banja Luka, RS. Dokument 
2004. Savez slijepih RS-Međuopštinska organizacija Derventa-Srpski Brod-Vukosavlje, RS Dokument 
2004. 52. Svjetski sajam pronalazaka istraživanja i novih tehnologija "BRUSSELS EUREKA", Brisel, Belgija, EU. Dokument 
2003. Body building savez RS, Banja Luka, RS. Dokument 
2003. Šahovski klub "Sloboda", Podgradci, Gradiška, RS. Dokument 
2003. Udruženje Roma, Gradiška, RS. Dokument 
2003. Zadužbina Petar Kočić Beograd-Banja Luka, Banja Luka, RS. Dokument 
2003. 52.Svetski salon pronalazaka istraživanja i novih tehnologija "BRUSSELS EUREKA",, Brisel, Belgija, EU Dokument 
2003. Plesni klub "Dance step", Gradiška, RS. Dokument 
2003. Udruženje Srpskih književnika u otadžbini i rasejanju "USKOR", Beograd, Srbija. Dokument 
2003. Sportsko ribolovni savez RS, Banja Luka, RS. Dokument 
2003. Porodica "Savić", Banja Luka, RS. Dokument 
2002. Institut za Ekologiju "Prevent", Ljubljana, Slovenija Dokument 
2002. Udruženje estradnih radnika Banja Luka, Banja Luka, RS. Dokument 
2002. Melos estrada Srbije, Beograd, Srbija. Dokument 
2002. Džiu Džica klub "Samuraj", Banja Luka, RS. Dokument 
2002. Ženski fudbalski savez "Borac", Banja Luka, RS. Dokument 
2002. Press liga 2002, Banja Luka, RS. Dokument 
2002. Bokserski klub "Slavija", Banja Luka, RS. Dokument 
2002. Kulturno-umjetničko društvo "Kolovit", Gradiška, RS. Dokument 
2002. Udruženje estradnih radnika RS, Banja Luka, RS. Dokument 
2002. Udruženje estradnih radnika RS, Banja Luka, RS. Dokument 
2002. Plesni klub "Dance step", Gradiška, RS. Dokument 
2001. Melos estrada RS, Banja Luka, RS Dokument 
2001. Agencija za lokalni razvoj "Taldi", Tuzla, FBiH, BiH. Dokument 
2001. NVO fondacija BiH, Sarajevo, BiH Dokument 
2001. Kinološko društvo, Gradiška, RS. Dokument 
2001. Plesni klub "Dance step", Gradiška, RS. Dokument 
2001. Udruženje pripadnika 2. Krajiške brigadeVRS, Banja Luka, RS Dokument 
2001. Institut za ekologiju "Prevent", Ljubljana, Slovenija. Dokument 
2001. Članice kluba 16. Krajiške motorizovane brigade VRS, Banja Luka, RS. Dokument 
2001. Glavni štab VRS, Banja Luka, RS. Dokument 
2001. Arting Invest, Gradiška, RS. Dokument 
2000. Melos estrada RS, Banja Luka, RS Dokument 
2000. Skupština međuopštinske organizacije slijepih i slabovidnih Gradiška i Srbac, RS. Dokument 
2000. 16. Krajiška motorizovana brigada VRS, Banja Luka, RS. Dokument 
2000. Fudbalski savez RS-FS Gradiška, RS. Dokument 
2000. Sportska organizacija "Sensei karate do", Srbac, RS. Dokument 
1999. Fudbalski savez RS-FS Gradiška, Gradiška, RS. Dokument 
1999. Presented by Lt Col P J Tabor MVO "HONI*SOIT*QUI*MAL*Y*PENSE", Engleska. Dokument 
1999. Lovačko udruženje "Lijevče" Nova Topola, RS. Dokument 
1999. "Melos estrada" Srbije i RS, Sportska hala "Borik", Banja Luka, RS Dokument 
1999. Lovačko udruženje "Lijevče", Nova Topola, RS. Dokument 
1999. Srpski radio Gradiška, Gradiška, RS. Dokument 
1999. Zlatna medalja sa bijelim anđelom i dijamantom "Olimpijski komitet Yugoslavije", Beograd, YU. Dokument 
1998. Privredni centar Srbije, Beograd, Srbija, YU. Dokument 
1998. Melos estrada Srbija, Sportska hala Borik, Banja Luka, RS. Dokument 
1998. Muzička produkcija "Renome", Bijeljina, RS. Dokument 
1998. Udruženje kozmetičara RS, Banja Luka, RS Dokument 
1998. Sportsko ribolovni savez RS, Banja Luka, RS Dokument 
1998. SFOR&MND (SW), D eskadron 9th/12th Royal Lancers (Prince of Wales,s), Banja Luka, RS. Dokument 
1998. Zajednica radio stanica Srbije, Beograd, Srbija. Dokument 
1996. Kulturno umetničko društvo "Kolovit", Gradiška, RS. Dokument 
1994. Glavni štab vojske RS, Banja Luka, RS Dokument 
1994. Narodno pozorište RS, Banja Luka, RS Dokument 
1994. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, CSB Srbinje, RS. Dokument 
1994. Osnovna Škola "Mladen Stojanović", G. Podgradci, Gradiška, RS. Dokument 
1993. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, CSB Banja Luka, RS. Dokument 
1993. Srpsko pjevačko društvo, Banja Luka, RS. Dokument 
1985. SIZ za njegovanje tradicija NOB i zaštitu prirode na Kozari, Mrakovica, SFRJ. Dokument 
1982. Konferencija saveza pronalazača i autora tehničkih unapređenja Yugoslavije, Beograd, SR Srbija, SFRJ. Dokument 
1982. Udruženje pronalazača, inovatora i racionalizatora Banja Luka, Banja Luka, SFRJ. Dokument 
1981. Udruženje pronalazača, inovatora i racionalizatora Banja Luka, SFRJ. Dokument 
1980. Udruženje pronalazača, inovatora i racionalizatora Banja Luka, Banja Luka, SFRJ. Dokument 
1980. Školski centar VEB "Robotron", Istočni Berlin, DDR, Istočni blok. Dokument 

STRUČNE KOMPENTENCIJE
Menadžment, Biznis, Ekonomija, Elektronski Mediji, Radio i TV – Mas-komunikacije, Politika, Mondologija, Globalizacija, Strategije, Predviđanje, Verovatnoće uspeha strategija, Konsalting, Inovacije, Racionalizacije, Organizacije, Tehnika, Kompjuteri, Kultura, Muzika, Film, Režija, Produkcija, Izdavaštvo, Novinarstvo, Kamera, Filmska produkcija i režija, NVO sektor, Poslodavci, Masoni.

DRUŠTVENO POLITIČKE AKTIVNOSTI